word-the-cao

97 câu hỏi và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi Viên chức

Giá: 60,000

97 câu hỏi và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi Viên chức là bộ tài liệu dành cho các đối tượng thi tuyển và xét tuyển viên chức (có bảng điểm), nội dung của bộ tài liệu bao gồm:

– Luật Viên chức

– Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ

– Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ

Định dạng file của bộ câu hỏi là file

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết Luật Viên chức được Quốc hội thông qua ngày nào,ngày có hiệu lực thi hành,gồm bao nhiêu chương, điều và nội dung tiêu đề của các chương, phạm vi điều chỉnh của Luật?

Đáp án:Theo quy định tại Luật viên chức 2010:

– Luật Viên chức được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010

– Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012

– Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019

– Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2020

– Luật Viên chức có 6 chương, 62 điều

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quyền và nghĩa vụ của viên chức

Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức

Chương IV: Quản lý viên chức

Chương V: Khen thưởng và xử lý vi phạm

Chương VI: Điều khoản thi hành

– Phạm vi điều chỉnh của Luật: Quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

 

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Viên chức thì viên chức, viên chức quản lý và hoạt động nghề nghiệp của viên chức là gì?

Đáp án:Theo quy định tại Luật viên chức 2010:

– Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

– Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

– Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Viên chức thì đạo đức nghề nghiệp,quy tắc ứng xử, tuyển dụng, hợp đồng làm việc là gì?

Đáp án:Theo quy định tại Luật viên chức 2010:

Đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

Quy tắc ứng xửlà các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để Nhân dân giám sát việc chấp hành.

Tuyển dụng là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hợp đồng làm việclà sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.