Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tổ chức thi tuyển chức danh Lãnh đạo, quản lý năm 2021

17/11/2021

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2022; Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh số lượng, vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện thi tuyển năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 1105/KH-SYT ngày 09/11/2021 của Sở Y tế về tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021.

Sở Y tế thông báo việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Sở Y tế quản lý năm 2021, như sau:

I. Chức danh thi tuyển

01 Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế.

II. Đối tượng, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện, xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển

1.  Đối tượng tham gia dự thi

Nhân sự tại chỗ (đang công tác tại Trung tâm Pháp y)

Viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y, đang công tác tại Trung tâm Pháp y được quyền đăng ký dự tuyển.

Viên chức được quyền không tham gia dự tuyển khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Không đủ sức khoẻ dự tuyển (đang mắc bệnh hiểm nghèo; đang mất khả năng nhận thức; bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận).

Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

Viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản.

Viên chức không thuộc đối tượng được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, nếu không đăng ký dự tuyển thì hằng năm khi rà soát lại danh sách quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

Nhân sự từ nơi khác

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh Tuyên Quang có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, được quyền đăng ký dự tuyển.

2.  Tiêu chuẩn, điều kiện

Theo phụ lục kèm theo

3.  Nội dung, hình thức thi tuyển

Thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục V phần thứ ba Đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là Đề án).

4.  Xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển

Thực hiện theo quy định tại điểm 3 mục V phần thứ ba Đề án.

III. Hồ sơ dự tuyển và thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

1.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người tham gia dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế.

Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

Đơn đăng ký dự tuyển.

Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4 x 6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

Bản sao Giấy khai sinh

Bản tự kiểm điểm của cán bộ, công chức, viên chức trong 03 năm công tác gần nhất.

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực theo yêu cầu của chức danh thi tuyển. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định.

Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với người tham gia dự tuyển và gia đình người tham gia dự tuyển.

Bản báo cáo hoặc kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nhận xét, đánh giá của cấp uỷ cơ sở nơi người dự tuyển đang công tác.

Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất.

Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng.

Trường hợp người tham gia dự tuyển là nhân sự từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho phép dự tuyển.

Bản sao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền.

Văn bản phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

2.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 11/11/2021 đến hết ngày 01/12/2021 (trong giờ hành chính)

Địa điểm nhận hồ sơ

Tại Trung tâm Pháp y và tại Sở Y tế.

IV.  Tổ chức thực hiện

1.  Văn phòng Sở Y tế

Niêm yết công khai Thông báo này tại Sở Y tế và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế.

Tham mưu đăng tải, đưa tin, thông báo các thông tin về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, trên sóng phát thanh, truyền hình và trên Báo Tuyên Quang theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Pháp y tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, báo cáo Sở Y tế theo quy định; tham mưu tổ chức thi tuyển theo kế hoạch.

2.  Trung tâm Pháp y

Niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Thông báo đến viên chức thuộc đơn vị được quy hoạch vào chức danh thi tuyển.

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, tổng hợp danh sách và

nộp hồ sơ của người đăng ký dự tuyển về Sở Y tế trước ngày 03/12/2021.

Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan theo quy định đến người dự tuyển.

Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi chuẩn bị đề án, tham gia dự thi đầy đủ.

Thông tin chi tiết về thi tuyển theo Thông báo này, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ trao đổi, phản ánh về Sở Y tế (Văn phòng Sở Y tế, số điện thoại 02073823442) trong giờ hành chính.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: soytetuyenquang.gov.vn