Sở Y tế TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2022

12/01/2023

Thực hiện Quyết định số 510/QĐ-SNV ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức kết hợp với thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Sở Y tế năm 2022 (sau đây viết tắt là kế hoạch xét tuyển), Sở Y tế thông báo tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển như sau:

I.   NHU CẦU XÉT TUYỂN

1. Nhu cầu tuyển dụng: 44 người chức danh nghề nghiệp “Bác sĩ hạng III- 08.01.03” tại các đơn vị sau:

 

Số TT

 

Tên cơ quan, đơn vị

 

Loại hình hoạt động

 

Nhu cầu tuyển dụng

Nguồn Số lượng người làm việc được giao Nguồn Kinh phí tự chủ
 

1

Bệnh viện Phục hồi chức năng  

Tự chủ một phần

 

02

 

02

 

2

Trung tâm y tế quận Hải Châu  

Tự chủ một phần

 

06

 

01

 

05

 

3

Trung tâm y tế quận Thanh Khê  

Tự chủ một phần

 

08

 

04

 

02

 

4

Trung tâm y tế huyện Hòa Vang  

Tự chủ một phần

 

06

 

06

 

5

Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn  

Tự chủ một phần

 

04

 

04

 

6

Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ  

Tự chủ một phần

 

05

 

05

 

7

Trung tâm y tế quận Liên Chiểu  

Tự chủ một phần

 

05

 

05

8 Bệnh viện Tâm thần Tự chủ một phần 02 02
9 Bệnh viện Phổi Tự chủ một phần 01 01
10 Bệnh viện Ung bướu Tự chủ 07 07
Tổng cộng: 44 07 37

2. Vị trí việc làm cần tuyển: nêu tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm tại Phụ lục kèm theo.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Người đăng ký xét tuyển vào viên chức kết hợp với chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND và các điều kiện quy định và Công văn số 613/UBND-SNV ngày 27/01/2022 của UBND thành phố.
III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC KẾT HỢP VỚI THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
1. Chính sách ưu đãi
a) Được hưởng đầy đủ các chế độ về tiền lương, chế độ bảo hiểm, chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.
b) Được hưởng kinh phí hỗ trợ ban đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định về việc thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng.
c) Nguyên tắc thực hiện việc hỗ trợ kinh phí
– Hỗ trợ 0 kinh phí nêu tại điểm b khoản này ngay sau khi người được thu hút nhận công tác;
– Hỗ trợ 0 kinh phí còn lại sau 02 năm công tác trên cơ sở kết quả xếp loại chất lượng viên chức hằng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Trường hợp người được thu hút có 01 năm bị xếp loại chất lượng không đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trừ các trường hợp có lý do chính đáng như nghỉ thai sản, đau ốm hoặc có lý do khác được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận) thì không được nhận khoản hỗ trợ 0 kinh phí còn lại và bị xử lý vi phạm hợp đồng thu hútvà đền bù chi phí theo quy định tại Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND.
d) Được xem xét, tạo điều kiện tham gia đào tạo bậc cao hơn bằng kinh phí tự túc hoặc bằng học bổng từ các tổ chức, cá nhân hợp pháp trong trường hợp đáp ứng các điều kiện theo quy định tại hoản 4 Điều 19 Quyết định số 28/2019/QĐ- UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
đ) Sau khi nhận công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng, những trường hợp khó khăn và thật sự có nhu cầu về nhà ở thì được ưu tiên xem xét cho thuê nhà chung cư của thành phố hoặc được hỗ trợ trong việc tiến hành thủ tục xin vay vốn ưu đãi trong thời hạn từ 10 – 15 năm để mua nhà ở xã hội theo quy định của Nhà nước và UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Trách nhiệm và nghĩa vụ
a) Trách nhiệm và nghĩa vụ về việc nhận công tác
– Sau khi được cấp có thẩm quyền thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên và các hồ sơ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng trong thời hạn theo thông báo.
– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định tuyển dụng và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, người được tuyển dụng phải có trách nhiệm ký kết hợp đồng thu hút với đơn vị sự nghiệp theo quy định.
– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, người được tuyển dụng phải có trách nhiệm đến ký kết hợp đồng làm việc và nhận công tác với đơn vị sự nghiệp theo quy định.
– Trường hợp người được thu hút đến nhận công tác chậm hơn thời gian quy định phải có đơn báo cáo và được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Y tế và Sở Nội vụ.
– Trường hợp người được thu hút không đến nhận công tác theo thời gian quy định nhưng không có văn bản báo cáo lý do chính đáng hoặc quá thời gian được phép cho gia hạn; có hành vi gian lận trong việc kê khai hồ sơ dự tuyển, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Y tế báo cáo cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng thu hút đã ký kết và không được tiếp nhận lại.
b) Trách nhiệm và nghĩa vụ trong thời gian làm việc cho thành phố
– Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.
– Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan, đơn vị chủ quản và của cơ quan có thẩm quyền.
– Không tham gia các thỏa thuận hoặc giao dịch khác gây ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng thu hút.
– Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền những thay đổi liên quan đến thông tin của người được thu hút ghi trong hợp đồng thu hút.
– Có nghĩa vụ làm việc cho thành phố và chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 0 (năm) năm liên tục tính từ ngày ký kết hợp đồng làm việc và hằng năm phải đạt kết quả xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trừ các trường hợp có lý do chính đáng như nghỉ thai sản, đau ốm, đi đào tạo dài hạn…); trong đó, thời gian làm việc cho thành phố không bao gồm:

+ Thời gian thực hiện nghĩa vụ làm việc bắt buộc cho thành phố theo cam kết hoặc hợp đồng khác;
+ Thời gian người được thu hút được thành phố hoặc cơ quan, đơn vị chủ quản cho phép tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức tập trung từ 01 tháng trở lên trong quá trình làm việc cho thành phố theo cam kết.
3. Xử lý vi phạm và đền bù chi phí
a) Các trường hợp vi phạm
– Không thực hiện một trong các nghĩa vụ và trách nhiệm tại điểm b khoản 2 Mục này;
– Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị cơ quan, đơn vị chủ quản xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc hoặc sa thải theo quy định trong thời gian thực hiện nghĩa vụ làm việc cho thành phố.
b) Xử lý vi phạm đối với người được thu hút
– Bị buộc chấm dứt tất cả quyền lợi được hưởng theo quy định tại khoản 1 Mục này và có trách nhiệm liên đới cùng người bảo lãnh tài chính (nếu có) chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí hỗ trợ ban đầu theo quy định tại tiết 2 điểm này.
– Mức bồi hoàn chi phí hỗ trợ ban đầu được tính theo công thức sau: S = (F/T1) x (T1 – T2)
Trong đó:
– S là chi phí bồi hoàn;
– F là kinh phí hỗ trợ ban đầu được cấp cho người được thu hút nêu tại điểm b khoản 1 Mục này;
– T1 là số tháng làm việc cho thành phố theo quy định tại tiết điểm b khoản 2 Mục này;
– T2 là số tháng đã làm việc tại các cơ quan của thành phố theo sự phân công của cấp có thẩm quyền sau khi được thu hút (được tính tròn tháng nếu số ngày làm việc trong tháng từ 1 ngày trở lên).
c) Thời hạn bồi hoàn
Thời hạn bồi hoàn kinh phí cho thành phố tối đa là 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày người được thu hút nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.
d) Sau thời hạn bồi hoàn quy định tại điểm c khoản này, trường hợp người được thu hút không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí nêu trên thì:
– Cơ quan, đơn vị ký kết hợp đồng thu hút khởi kiện ra Tòa án nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật;

– Người được thu hút phải chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định đối với khoản tiền chậm bồi hoàn tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn. Nếu Ngân hàng Nhà nước không quy định lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn thì người được thu hút phải chịu lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn.

IV. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC
a) Điều kiện chung
– Có lý lịch rõ ràng, có nguyện vọng và cam kết làm việc có thời hạn cho thành phố theo quy định.
– Có sức khỏe tốt; có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức, kỷ luật tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
– Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển của từng trường hợp cụ thể.
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên; không quá 40 (bốn mươi) tuổi.
– Trình độ đào tạo chuyên môn phải phù hợp với tiêu chuẩn chức danh vị trí thu hút.
– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
– Trình độ chuyên môn: đáp ứng một trong các điều kiện về trình độ:
+ Trình độ đại học: tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa loại khá trở lên, hệ chính quy đối với các vị trí thu hút về tuyến quận, huyện và các bệnh viện chuyên khoa đặc thù; đối với vị trí tuyển dụng về Bệnh viện Ung bướu yêu cầu tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa loại giỏi trở lên, hệ chính quy tại các cơ sở đào tạo uy tín trong nước (trừ một số ngành nghề đặc thù theo danh mục thu hút định kỳ hàng năm) hoặc tại các cơ sở đào tạo trong danh sách 400 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới được quy định tại khoản 12 Điều 4 Quy định 28/2019/QĐ-UBND. Các vị trí tuyển dụng thu hút không bao gồm trường hợp đào tạo từ Y sĩ lên Bác sĩ.
+ Trình độ sau đại học: tốt nghiệp thạc sĩ, bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II ngành y khoa loại khá trở lên, hệ chính quy hoặc tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại các cơ sở đào tạo uy tín trong nước hoặc tại các cơ sở đào tạo nằm trong danh sách 400 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới; đồng thời phải tốt nghiệp đại học (Bác sĩ đa khoa) loại khá trở lên.

– Đạt một trong các chuẩn về ngoại ngữ:
+ Có trình độ tiếng Anh TOEIC đạt điểm từ 0 hoặc IELTS đạt từ .0 trở lên (tương đương trình độ B1 bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);
+ Có trình độ tiếng Pháp TCF đạt điểm từ 3 0 (tương đương) trở lên;
+ Trình độ ngoại ngữ khác tương đương bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc trở lên.
b) Điều kiện cụ thể
Thực hiện theo Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng tại Phụ lục đính kèm.
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
2.1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định số 11 /2020/NĐ-CP của Chính phủ)
2.2. Hồ sơ ứng viên thu hút:
– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu hoặc cơ quan đang công tác.
– Bản sao có chứng thực các loại văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng. Nếu văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch công chứng sang tiếng Việt. Các văn bằng do cở sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
– Giấy chứng nhận sức khỏe (có thời hạn không quá 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ) do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp hoặc do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.
– Các danh hiệu thi đua, khen thưởng đạt được (nếu có).
– Giấy chứng nhận thời gian, kinh nghiệm công tác và nhận xét, đánh giá của cơ quan đã từng công tác (nếu có).
– Đề tài, công trình khoa học, bằng sáng chế (nếu có).
Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
– Trường hợp đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm từ nguồn kinh phí tự chủ, đề nghị nêu rõ tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Ví dụ: Vị trí dự tuyển: Bác sĩ hạng III (từ nguồn kinh phí tự chủ).

– Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Sở Y tế sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển (gồm phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ ứng viên thu hút) nộp trực tiếp tại địa điểm đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính. Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được đăng tải trên website: soyte.danang.gov.vn.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THÔNG BÁO, NHẬN HỒ SƠ
1. Thông báo này được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên website và tại bảng niêm yết trụ sở cơ quan của Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (có tuyển dụng viên chức); thời gian 30 ngày, kể từ ngày 10/01/2023 đến hết ngày 27/02/2023 (trừ các ngày nghỉ Tết âm lịch).
2. Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức: từ ngày 10/01/2023 đến hết ngày 27/02/2023 (trừ các ngày nghỉ Tết âm lịch).
Địa điểm nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Sở Y tế thành phố Đà Nẵng (Phòng Tổ chức cán bộ).
Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3821122. Trường hợp cần làm rõ thông tin, liên hệ: Ths.Trần Quỳnh Thư, CV. Tổ chức Cán bộ.
Trên đây là thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức kết hợp với thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của Sở Y tế năm 2022, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kính thông báo và rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị, cơ sở đào tạo.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: soyte.danang.gov.vn