Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2021

14/08/2021

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QÐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QÐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ , công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 1020/QÐ-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2021;

Thanh tra tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức Thanh tra tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, như sau:

1. Số lượng công chức tiếp nhận:

01 công chức đảm nhiệm chức danh: Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn đối với tiếp nhận công chức

Ðại học trở lên; đã có thời gian công tác thuộc lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra từ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QÐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của Nhà nước hiện hành.

3.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 13/8/2021 đến hết ngày 12/9/2021.

Ðịa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Thanh tra tỉnh Tuyên Quang, 158 đường Trần Hưng Ðạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

4. Thành phần hồ sơ công chức, viên chức dự tuyển

Ðơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang).

Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QÐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ (có dán ảnh cỡ 3×4 và có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác).

Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

Bản sao chứng thực các quyết định, văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ , công chức.

Hai phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc của người tham gia dự tuyển.

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cong thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh và niêm yết tại Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn