Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức Thanh tra tỉnh năm 2020

04/05/2021

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt bổ sung Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020;

Thanh tra tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức Thanh tra tỉnh năm 2020, như sau:

1. Số lượng công chức tiếp nhận: 02 công chức đảm nhiệm chức danh:

– Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra;

– Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn đối với tiếp nhận công chức

Tiếp nhận công chức, viên chức công tác trong tỉnh.

– Đại học trở lên, trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đối với tiếp nhận công chức vào làm công chức; 05 năm công tác trong lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với tiếp nhận viên chức vào làm công chức.

– Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, không có tiền án, tiền sự.

– Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp của cán bộ, công chức, viên chức.

3.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 04/5/2021 đến hết ngày 03/6/2021.

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Thanh tra tỉnh Tuyên Quang, 158 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

4.  Thành phần hồ sơ công chức, viên chức dự tuyển

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ (có dán ảnh cỡ 3×4 và có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác).

– Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao chứng thực các quyết định, văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức.

– Hai phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc của người tham gia dự tuyển.

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh và niêm yết tại Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn