Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2023

25/05/2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện;
Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-SVHTT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao;
Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng viên chức: 03 chỉ tiêu, cụ thể:
1) Vị trí Thư viện viên: 01 chỉ tiêu;
2) Vị trí Công nghệ Thông tin: 01 chỉ tiêu;
3) Vị trí Chuyên viên tổng hợp: 01 chỉ tiêu.
II. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển viên chức:
1) Đối tượng, điều kiện tuyển dụng: Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng kí dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển ghi đầy đủ, rõ ràng, trung thực các thông tin cá nhân của người dự tuyển (theo mẫu quy định);
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Tiêu chuẩn:
a. Đối với vị trí Thư viện viên:
– Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Thông tin – Thư viện; Kinh doanh xuất bản phẩm; Phát hành sách (trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin – thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp).
– Trình độ tin học, ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.
b. Đối với vị trí Công nghệ Thông tin:
– Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ Thông tin; Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Hệ thống thông tin quản lý; Công nghệ phần mềm; Kỹ thuật điện tử – viễn thông.
– Trình độ ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ.
c. Đối với vị trí Chuyên viên tổng hợp:
– Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Hành chính; Quản trị văn phòng; Quản lý nhà nước; Luật.
– Trình độ tin học, ngoại ngữ: có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.
III. Hồ sơ đăng kí dự tuyển:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: (theo mẫu số 01)
2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền công chứng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
6. 02 ảnh cá nhân (4×6) và 02 bì thư có dán tem, ghi họ tên, địa chỉ người nhận;
7. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:
1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 21/6/2023, trong giờ hành chính, ngày làm việc.
2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 04, Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.
Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Hành chính Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại 0254.3742104.
3. Yêu cầu đối với người đăng ký dự tuyển:
– Mỗi người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký 01 vị trí dự tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; chịu trách nhiệm về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
V. Hình thức, nội dung tuyển dụng:
1. Hình thức tuyển dụng: Thông qua xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút, trước khi thi phỏng vấn thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị
– Thang điểm: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
3. Xác định người trúng tuyển:
– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
– Không thực hiện bảo lưu kết quả cho kỳ xét tuyển các lần sau.
VI. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng
1. Tổ chức vòng 1: Xét các điều kiện tiêu chuẩn
– Thời gian: Dự kiến ngày 22/6/2023.
2. Tổ chức vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp
– Thời gian: Dự kiến tháng 7/2023
3. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Trụ sở Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Xét đề nghị của Thư viện tỉnh tại Tờ trình số 06/TTr-TVT ngày 10 tháng 5 năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, gồm các nội dung sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng là: 03 (ba) chỉ tiêu trong tổng số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 08/02/2023, gồm:
– Vị trí Thư viện viên: 01 chỉ tiêu;
– Vị trí Công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu;
– Vị trí Chuyên viên tổng hợp: 01 chỉ tiêu.
(Kèm theo bảng nhu cầu chi tiết)
2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển viên chức.
3. Thời gian tuyển dụng: Kể từ tháng 5/2023.
4. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5. Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến tuyển dụng viên chức:
– Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
– Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
– Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
6. Kinh phí và lệ phí xét tuyển: thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Điều 2. Giám đốc Thư viện tỉnh có trách nhiệm:
– Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức theo đúng quy định.
– Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành; thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển trước khi ký hợp đồng làm việc; đồng thời báo cáo kết quả kỳ xét tuyển viên chức về Sở Văn hóa và Thể thao để theo dõi.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn