Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

11/12/2021

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12; Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX ban hành kèm theo Quyết định số 60-QĐ/TU, ngày 22/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

Căn cứ Quy định số 680-QĐ/TU, ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ Công văn số 610-CV/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2021;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2021 như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Bổ sung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Việc tuyển dụng công chức, viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao của cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức.

Ngạch công chức, viên chức: Tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2021 ngạch chuyên viên và tương đương.

Tổ chức kỳ tuyển dụng đúng nguyên tắc, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định khác có liên quan về tuyển dụng công chức, viên chức.

II. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tuyển dụng 59 chỉ tiêu, trong đó 52 chỉ tiêu công chức và 07 chỉ tiêu viên chức.

2.  Hình thức tuyển dụng:

(1). Tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển.

(2). Tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển.

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

IV.  CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Thẩm định hồ sơ và phê duyệt danh sách thí sinh dự tuyển

Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển để tổ chức thẩm định hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển: Dự kiến trong tháng 12/2021.

Hội đồng tuyển dụng trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức, viên chức: Dự kiến trong tháng 12/2021.

2. Ban hành tài liệu hướng dẫn ôn tập cho thí sinh: Dự kiến trong tháng 12/2021.

3.  Tổ chức tuyển dụng

Xét tuyển viên chức: Dự kiến hoàn thành trong tháng 01/2022.

Thi tuyển công chức:

Vòng Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung: Dự kiến hoàn thành trong tháng 02/2022.

Vòng Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Dự kiến hoàn thành trước ngày 15/3/2022.

Thông báo kết quả tuyển dụng: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.

Thông báo nhận đơn phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo (nếu có): Trong thời hạn 30 ngày.

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Quyết định tuyển dụng và nhận việc: Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ra quyết định tuyển dụng và gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển, thi tuyển: Có thông báo cụ thể sau.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng tuyển dụng chịu trách nhiệm tổ chức kỳ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 theo đúng các quy định hiện hành và Kế hoạch.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng, có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng thực hiện toàn bộ quy trình, thủ tục tuyển dụng, đảm bảo việc tuyển dụng diễn ra nghiêm túc, công khai, công bằng, khách quan và đúng quy định. Lập dự trù kinh phí phục vụ công tác tuyển dụng trình Thường trực Tỉnh ủy. Thu phí dự tuyển đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển theo quy định.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính cấp kinh phí để tổ chức kỳ tuyển dụng đảm bảo đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng tuyển dụng giao; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo đúng Kế hoạch đề

Trường Đại học Hà Tĩnh chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ tuyển dụng, thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.

Sở Y tế chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid – 19 trong thời gian thi tuyển.

Công an tỉnh phối hợp với Hội đồng tuyển dụng đảm bảo an ninh, an toàn trong kỳ tuyển dụng.

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thông tin kịp thời, khách quan, chính xác về kỳ tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội nămCác cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng tuyển dụng và Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổ chức thành công kỳ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021.

Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng tuyển dụng và Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổ chức thành công kỳ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021.

Nguồn tin: hatinh.dcs.vn