UBND tỉnh Trà Vinh tuyển dụng công chức năm 2020

21/11/2020

UBND tỉnh Trà Vinh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu, trong đó:

– Tuyển dụng thông qua thi tuyển: 94 chỉ tiêu.

– Tuyển dụng thông qua xét tuyển: 04 chỉ tiêu.

*** Chi tiết kế hoạch tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

** Tài liệu đính kèm: Nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: snv.travinh.gov.vn