Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyển dụng công chức năm 2023

17/11/2023

Căn cứ Kế hoạch số 861/KH-TA, ngày 02/11/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An về việc tuyển dụng công chức năm 2023. Tòa án nhân dân tỉnh Long An thông báo như sau:

I. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 18 công chức, trong đó: 15 Thư ký viên và 03 Kế toán viên làm việc tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Long An.

2. Hình thức tuyển dụng: Thông qua hình thức thi tuyển.

II. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Việc thi tuyển thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy gồm 03 phần:

– Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân; công tác quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức trách nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

– Phần III: Tin học 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

* Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài (có xác nhận được cấp có thẩm quyền công nhận) hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

* Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp: có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành.

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

– Hình thức thi: Kết hợp phỏng vấn và viết.

– Thang điểm: phần viết 80 điểm, phần phỏng vấn 20 điểm.

– Thời gian thi: thời gian phỏng vấn là 30 phút, thời gian viết là 180 phút.

2. Xác định người trúng tuyển:

2.1. Người trúng tuyển phải có số điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên cộng với điểm ưu tiên (nếu có) lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm 2.1 mục 2 phần II của Thông báo này bằng nhau thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Thời gian tuyển dụng

Thời gian thi tuyển cụ thể sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tại địa chỉ: http://www.long an.toaan.gov.vn.

2. Địa điểm tuyển dụng

Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An, số 12 tuyến tránh, Quốc lộ 1, khu phố Bình Cư 2, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

IV. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, không nói lắp, nói ngọng; không mắc bệnh kinh niên mãn tính. Đồng thời, nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên.

1.2. Điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí dự tuyển

1.2.1. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

– Đối với ngạch Thư ký viên: Có trình độ Cử nhân Luật (chính quy) trở lên; ưu tiên tuyển dụng đối với các thí sinh có kết quả tốt nghiệp loại giỏi tại các trường Đại học đào tạo ngành Luật uy tín (Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tòa án, Đại học Luật – Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Luật – Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Vinh, Đại học Luật – Đại học Huế, Đại học Cần Thơ).

– Đối với ngạch Kế toán viên: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

1.2.2. Về trình độ ngoại ngữ:

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.

1.2.3. Về trình độ tin học:

Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

1.3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Thông tin ưu tiên phải được kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp kê khai bổ sung hoặc bổ sung hồ sơ ưu tiên sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được tính để cộng điểm ưu tiên.

1.4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại điểm 1.1, 1.2 mục 1 phần IV thông báo này;

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Gồm:

2.1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 01 được đăng tại địa chỉ: http://www.longan.toaan.gov.vn) vào 01 vị trí theo yêu cầu tuyển dụng. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy, phải ký tên trên từng trang, phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 02 được đăng tại địa chỉ: http://www.longan.toaan.gov.vn).

2.3. Phiếu lý lịch Tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

2.4. Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp.

2.5. Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan; trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam có công chứng.

2.6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

2.7. Hai (02) ảnh 4×6 (chụp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày đăng ký dự tuyển).

2.8. Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

Hồ sơ dự tuyển được đựng trong Túi hồ sơ, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức ngạch Thư ký viên hoặc Kế toán viên năm 2023” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

Thí sinh đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tòa án nhân dân tỉnh Long An chỉ tiếp nhận hồ sơ đủ theo quy định tại Thông báo này.

3. Lệ phí dự thi:

– Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu là 500.000 đồng/thí sinh.

– Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Tòa án nhân dân tỉnh Long An không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký và lệ phí dự tuyển.

– Khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, thí sinh phải nộp kèm lệ phí dự tuyển.

V. ĐỊA ĐIỂM, THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ

1. Địa điểm nhận hồ sơ dự thi: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Long An (gặp Đặng Thị Kim Thanh – Thẩm tra viên).

Địa chỉ: số 12 tuyến tránh, Quốc lộ 1, khu phố Bình Cư 2, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

2. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 15/11/2023 đến hết ngày 14/12/2023 (trong giờ hành chính).

Lưu ý thí sinh dự thi: Tòa án nhân dân tỉnh Long An sẽ thông báo các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng công chức trên Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tại địa chỉ: http://www.longan.toaan.gov.vn và không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh. Đề nghị thí sinh theo dõi để thực hiện.

Nguồn tin: baolongan.vn