Trung tâm Công tác xã hội TP. Đà Nẵng tuyển dụng kế toán viên năm 2021

23/07/2021

Thực hiện Công văn số 2031/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 09/7/2021 và Công văn số 218/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 19/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ thực hiện và tuyển dụng Kế toán Dự án “Thúc đầy và bảo vệ quyền trẻ em” do UNICEF tài trợ; Kế hoạch số 37/KH-TTCTXH ngày 20/7/2021 của Trung tâm Công tác xã hội về Tuyển kế toán dự án triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Sáng kiến Thành phố thân thiện với trẻ em; Trung tâm Công tác xã hội thông báo tuyển dụng kế toán dự án với các thông tin như thông báo dưới đây:

Nguồn tin: ctxhdanang.vn