Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020

27/06/2020

Thực hiện Công văn số 2652/UBND – NC1 ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Công văn số 1202/SYT-TCCB ngày 06/5/2020 của Sở Y tế về việc thực hiện tuyển dụng 18 biên chế làm nhiệm vụ điều trị các chất gây nghiện và cấp phát thuốc Methadone để tuyển dụng số lao động hợp đồng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã được chi trả lương bằng nguồn ngân sách của tỉnh theo Nghị quyết số 92/2014/NQ – HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Công văn số 1734/SYT-TCCB về việc cho ý kiến vị trí việc làm các cơ sở điều trị, cấp phát thuốc Methadone thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 như sau:

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 18 chỉ tiêu làm việc tại các cơ sở điều trị, cấp phát thuốc Methadone thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, trong đó:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020

2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:

2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung:

– Là công dân Việt Nam, có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất đạo đức tốt. Không trong thời gian vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành dân sự.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ( theo mẫu quy định)

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh nghề nghiệp và vị trí cần tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2.2. Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của nhà nước và yêu cầu cụ thể tại bảng mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo Thông báo này.

3. Đối tượng dự tuyển:

Là Lao động hợp đồng đang làm nhiệm vụ điều trị chất gây nghiện và cấp phát thuốc Methadone thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã được chi trả lương bằng nguồn ngân sách của tỉnh theo Nghị quyết số 92/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện trên.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển ( Theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ; Thông tư số 03/2019 ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ)

5. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

6. Hồ sơ dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ( Theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) gửi kèm thông báo này.

7. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

7.1. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ:

Bắt đầu từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 30/6/2020 ( Trong giờ hành chính)

7.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, địa chỉ số 229, đường Nguyễn Huy Tự, Thành phố Hà Tĩnh.( Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ, không gửi qua đường bưu điện hoặc qua người khác nộp)

Số điện thoại liên hệ: 02393.855531 – 0943355758

8. Dự kiến thời gian xét tuyển: Ngày 13/7/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, địa chỉ số 229, đường Nguyễn Huy Tự, Thành phố Hà Tĩnh.

9. Lệ phí xét tuyển: 000 đồng/hồ sơ. ( Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lưu ý: Thí sinh không trúng tuyển không hoàn trả hồ sơ và lệ phí ).

Người nộp Phiếu đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình, nếu phát hiện có gian dối về hồ sơ thì bị xử lý theo quy định của pháp luật./.