Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng tuyển dụng LĐHĐ năm 2023

20/11/2023

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng tuyển dụng LĐHĐ năm 2023, như sau: 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
– Căn cứ Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
– Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng;
– Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TTKTTNMT ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng;
– Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-TTKTTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường;
– Căn cứ Hướng dẫn 461/HD-SNV ngày 21/7/2023 của Sở Nội vụ về việc hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
– Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-TTKTTNMT ngày 31/10/2023 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường về việc Phê duyệt số lượng người làm việc năm 2024;
– Căn cứ Công văn số 4125/STNMT-VP ngày 14/11/2023 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc thống nhất chủ trương tuyển dụng hợp đồng lao động.
II. VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Nhu cầu tuyển dụng: 03 người.
2. Vị trí việc làm cần tuyển
– Vị trí văn thư – lưu trữ: 01 người;
– Vị trí công nghệ thông tin: 01 người;
– Vị trí tư vấn Lập kế hoạch sử dụng đất, xử lý số liệu đo đạc bản đồ: 01 người.
(Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng tại Phụ lục kèm theo).
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
Xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn.
IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, THỦ TỤC HỒ SƠ
1. Điều kiện
a) Điều kiện chung
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
b) Điều kiện cụ thể về chuyên môn nghiệp vụ
(Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng tại Phụ lục kèm theo)
2. Thủ tục hồ sơ dự tuyển
a) Đơn xin việc;
b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, chứng minh nhân dân.
d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TTBYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
I TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
– Thông báo công khai Kế hoạch trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, niêm yết công khai tại trụ sở của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng (phòng Kế hoạch – Tài chính và Tổng hợp, địa chỉ: Tầng 5 – Nhà làm việc các Ban Quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, số 48, đường Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) về tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm, số lượng hợp đồng lao động cần tuyển, thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ.
– Thời hạn nhận hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng (phòng Kế hoạch – Tài chính và Tổng hợp, SĐT: 0905 723267 – gặp chị Hà), địa chỉ: Tầng 5 – Nhà làm việc các Ban Quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, số 48, đường Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
– Sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường sẽ tổ chức xét duyệt hồ sơ, thông báo chính thức cho thí sinh đủ điều kiện thời gian tổ chức tuyển dụng.
– Tổ chức tuyển dụng bằng hình thức phù hợp với từng vị trí tuyển dụng.
– Tổng hợp kết quả tuyển dụng, thông báo công khai kết quả tuyển dụng, danh sách trúng tuyển hợp đồng lao động để các thí sinh dự tuyển được biết, thời gian người trúng tuyển đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
– Thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo quy định
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính và Tổng hợp thực hiện:
+ Thông báo tuyển dụng lao động;
+ Tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ;
+ Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng lao động;
+ Tổ chức tuyển dụng lao động;
+ Tổng hợp kết quả, thông báo kết quả trúng tuyển;
+ Tham mưu ký kết hợp đồng lao động theo quy định.
2. Các thành viên Hội đồng tuyển dụng thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định về tuyển dụng lao động.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng./.

*****Đính kèm:

Phụ lục

Nguồn tin: tnmt.danang.gov.vn