Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2020

06/05/2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạn viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dư thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nhiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2019-2021 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-TTKT ngày 02/3/2020 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Văn bản số 548/STNMT-VP ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định dự thảo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 669/SNV-TCBC&CCVC ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thẩm định dự thảo kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường năm 2020;

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.

2. Yêu cầu

Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có trình độ và năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển dụng.

Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế viên chức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

II. HÌNH THỨC VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Hình thức: Xét tuyển. 

2. Nhu cầu tuyển dụng: Tổng số 14 chỉ tiêu.

(Có Biểu nhu cầu tuyển dụng kèm theo)

III. NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Đối tượng

Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2, Mục III, Kế hoạch này, có nguyện vọng vào làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn.

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Có văn bằng chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương theo Công văn số 675/SNV-TCBC&CCVC ngày 03/5/2019 của Sở Nội vụ về việc chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT hoặc chứng chỉ tin học trình độ tương đương theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin truyền thông quy định về tổ chức thi và cấp giấy chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được đăng ký dự thi ở một vị trí trong danh mục các vị trí cần tuyển và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực trong Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu Phiếu đăng ký kèm theo).

4. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

4.2. Vòng 2

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại điểm 4.2, Khoản 4 Kế hoạch này đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại Khoản 6, Mục III, Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại điểm 4.2, Khoản 4 Kế hoạch này cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất theo quy định tại Khoản 6, Mục III, Kế hoạch này vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 theo quy định.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ÔN TẬP

1. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian phát hành và nhận phiếu dự tuyển: Từ ngày 04/5/2020 đến 16h30 phút, ngày 02/6/2020.

Địa điểm phát hành và nhận phiếu dự tuyển: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn, số 10, đường Hùng Vương, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian ôn tập và địa điểm xét tuyển

Theo Kế hoạch và thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức.

2. KINH PHÍ XÉT TUYỂN

Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí được quy định sau khi chốt hồ sơ đăng ký dự tuyển.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp:

Là bộ phận thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn và có trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác tuyển dụng viên chức theo đúng quy định.

Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức của đơn vị bảo đảm theo đúng quy định.

2. Các phòng chuyên môn:

Phối hợp, tham mưu thực hiện các nội dung có liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức theo sự phân công của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn (qua phòng Kế hoạch – Tổng hợp, số điện thoại 02093. 879 038 – 0987391091) để tổng hợp, xem xét giải quyết./.

*****Phụ lục chi tiết (bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: backan.gov.vn