Trung tâm lưu trữ Lịch sử thành phố Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

30/09/2020

Thực hiện Quyết định số  522/QÐ-SNV ngày 24 tháng  9 nǎm 2020 cua Sở Nội vụ thành phố Ðà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức của Trung tâm Lưu trữ Lịch sử nǎm 2020. Sở Nội vụ thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức nǎm 2020 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Kế hoạch số  2634/KH-UBND ngày 17 tháng 9 nǎm 2020 của Sở nội vụ thành phố Đà Nẵng được đăng tải trên website của Sở Nội vụ theo địa chỉ  http://noivu.danang.gov.vn và trang website của Chi cục Văn thư – Lưu trữ theo địa chỉ  http://vtlt.danang.gov.vn.

2.  Số lượng cần tuyển

Số lượng cần tuyển tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử là 09 chỉ tiêu, gồm:

02 vị trí tuyển dụng từ số người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao:

– Vị trí Số hóa tài liệu; phục vụ khai thác tài liệu điện tử: 01 chỉ tiêu

– Vị trí Thu thập xác định giá trị tài liệu: 01 chỉ tiêu

07 vị trí tuyển dụng từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị:

– Vị trí Chỉnh lý, hồ sơ tài liệu lưu trữ: 07 chỉ tiêu

Số lượng cần tuyển cho từng vị trí theo Kế hoạch số  2634/KH-SNV ngày 17/9/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về xét tuyển viên chức tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử thành phố đính kèm.

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Hình thức: Xét tuyển

Nội dung:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

– Thời gian: Dự kiến ngày 10 tháng 11 năm 2020

– Địa điểm: Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (Tầng 10 Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng).

5. Lệ phí xét tuyển

Mức thu là 500.000  đồng/thí  sinh/lần (theo  quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 nǎm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 28 tháng 9 nǎm 2020 đến ngày 28 tháng 10 nǎm 2020.

7. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Vǎn phòng Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (Tầng 10 Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng).

Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức, đề nghị truy cập website: http://noivu.danang.gov.vn;   http://vtlt.danang.gov.vn. hoặc liên hệ Văn phòng Sở Nội vụ, số điện thoại: 0236. 3565115 hoặc 0236.821253.

Nguồn tin: vtlt.danang.gov.vn

 

Trên dây là thông báo Ke hoach tuyen dnng viên chúc cua So N®i vn thành pho Ðà Nang nǎm 2020.