Trung tâm Pháp y – Sở Y tế TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022

06/05/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức; thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ công văn 2618/SYT-TCCB ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Sở Y tế về việc thống nhất Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Pháp y;

Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-TTPY ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Trung tâm Pháp y về xét tuyển viên chức năm 2022;

Trung tâm Pháp y thông báo tổ chức xét tuyển viên chức năm 2022 như sau:

I. CHỈ TIÊU THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM: 17 chỉ tiêu

TT Vị trí việc làm Chức danh

cần tuyển

Khoa Phòng Mã ngạch Số lượng được duyệt trong đề án Số lượng viên chức hiện có Số lượng cần tuyển Tổng cần tuyển dụng
1 Bác sĩ

Giải phẫu tử thi,

mô bệnh học

Bác sĩ

hạng III

Giải phẫu bệnh V.08.01.03  

9

 

5 4 4
2 Y sĩ

Đa khoa

Y sĩ

hạng IV

Giải phẫu bệnh V.08.03.07 1 0 1 1
3 Bác sĩ

Khám thương, Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ

hạng III

Khám thương V.08.01.03 2 0 2 2
4 Kỹ sư Hóa học Kỹ sư

hạng III

Độc chất V.05.02.07 3 1 2 2
5 Kỹ sư

Công nghệ sinh học

Kỹ sư

hạng III

Sinh học phân tử V.05.02.07 3 1 2 2
6 Kỹ thuật y

Xét nghiệm

Kỹ thuật y hạng III Sinh học phân tử V.08.07.18 2 0 2 2
7 Bác sĩ

Giám định ADN

Bác sĩ

hạng III

Sinh học phân tử V.08.01.03 1 0 1 1
8 Tổ chức

nhân sự

Chuyên viên Tổ chức Hành chính 01.003 1 0 1 1
9 Hành chính tổng hợp Chuyên viên Tổ chức Hành chính 01.003 1 0 1 1
10 Thu ngân Kế toán viên Tài chính

Kế toán

06.031 1 0 1 1
TỔNG CỘNG 24 7 17 17

 

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Hình thức

Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

Vòng 2: Kiểm tra nghiệp vụ chuyên ngành

a./ Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b./ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

2. Nội dung

a./ Kiến thức chung (40 điểm)

b./ Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ (60 điểm): Được phỏng vấn với nội dung theo từng vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp.

c./ Thời gian phỏng vấn: tối đa 30 phút.

d./ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Về điều kiện dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như sau:

a) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm (Người trúng tuyển sẽ được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định).

d) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

đ) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Trung tâm Pháp y xác định tại biểu chỉ tiêu tuyển dụng (đính kèm), không phân biệt loại hình đào tạo.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 12 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 như sau:

“2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng”.

3. Tiêu chuẩn từng vị trí gắn với chức danh nghề nghiệp

a) Văn bằng chuyên môn: (theo biểu chỉ tiêu đính kèm).

b) Yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo vị trí cần tuyển: (theo biểu chỉ tiêu đính kèm).

Lưu ý đối với chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

– Đối với chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam phải thuộc danh mục các trường được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

– Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C đã cấp và của các khóa học đang triển khai thực hiện trước ngày 15/01/2020 vẫn có giá trị sử dụng.

Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) trước ngày 10/8/2016 vẫn được tiếp tục thực hiện và có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Riêng đối với các vị trí gắn với chức danh Chuyên viên: Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư: “Đối với ngạch Chuyên viên, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm”.

Để đánh giá được kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ đối với các thí sinh ứng tuyển vị trí gắn với chức danh Chuyên viên, các ứng viên dự tuyển sẽ được sát hạch kỹ năng ngoại ngữ và tin học.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

5. Hồ sơ tham gia dự tuyển

a) Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm Pháp y.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử của Trung tâm Pháp y (Để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển, người đăng ký dự tuyển mang theo bảng photo văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu với thông tin trên phiếu đăng ký dự tuyển).

Lưu ý: Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

b) Hồ sơ dự tuyển sau khi có thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

Khi có thông báo kết quả tuyển dụng viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Pháp y để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Giám đốc Trung tâm Pháp y ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

d) Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

e) Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.

f) Giám đốc Trung tâm Pháp y có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển của những ứng viên đủ điều kiện theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ

1. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 25/4/2022 đến hết ngày 24/5/2022.

Lưu ý: Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Địa điểm tiếp nhận phiếu

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử của Trung tâm Pháp y.

3. Lệ phí xét tuyển: 000 đồng/người.

4. Thông tin liên hệ:

– Phòng Tổ chức – Hành chính  – Trung tâm Pháp y (336 Trần Phú, phường 7, quận 5, Tp. HCM).

– Điện thoại: (028) 3924 4435

VII. THÔNG BÁO NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN

Dự kiến từ ngày 03/6/2022 đến ngày 09/6/2022 niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển (Vòng 2) tại Bảng tin của Trung tâm Pháp y và thông báo trên trang thông tin điện tử của trang thông tin điện tử: https://ttphapy.medinet.gov.vn.

VIII. THỜI GIAN DỰ KIẾN PHỎNG VẤN

Dự kiến từ ngày 15/6/2022 đến ngày 24/6/2022: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể sau).

Trên đây là thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Pháp y.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Hướng dẫn viết Phiếu

Nguồn tin: ttphapy.medinet.gov.vn