Trung tâm Pháp y Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022

03/11/2022

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Căn cứ Công văn số 15862/UBND-THKH ngày 24/10/2022 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm pháp y;

Căn cứ Công văn số 2425/SNV-CCVC ngày 28/10/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Pháp y.

Trung tâm Pháp y Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1.  Số lượng người cần tuyển dụng: 05 người.

Vị trí việc làm cần tuyển:

+ Bác sĩ hạng III: 03 người.

+ Kỹ thuật y hạng III: 01 người.

+ Kỹ thuật y hạng IV: 01 người.

2.  Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

– Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm như sau:

– Bác sĩ hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Bác sĩ hạng III theo yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; trong đó về trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ y học dự phòng).

– Kỹ thuật y hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành xét nghiệm giải phẫu bệnh (thời gian đào tạo 6 tháng trở lên).

– Kỹ thuật y hạng IV: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học; nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học liên quan đến lĩnh vực giám định pháp y.

3.  Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế cấp huyện, thị xã,thành phố cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4.  Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển:

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 02/11/2022 đến ngày 01/12/2022.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Pháp y Thanh Hoá

Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ – TP Thanh Hoá.

Số điện thoại: 02373.950.775 (Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Trung tâm Pháp y Thanh Hoá).

5. Lệ phí dự tuyển: 000 đồng/01 hồ sơ dự tuyển.

6.  Hình thức, thời gian, địa điểm tuyển dụng:

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 12 năm

Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Pháp y Thanh Hoá.

Thông tin về công tác tuyển dụng được cập nhật công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Thanh Hoá, địa chỉ: http://syt.thanhhoa.gov.vn

PHƯƠNG ÁN
Tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Pháp y Thanh Hóa năm 2022

Căn cứ Luật Viên chức (năm 2010); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (năm 2019);
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ và Thông tư số 03/2022/TT- BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;
Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;
Căn cứ thông tư 42/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;
Căn cứ Công văn số 15862/UBND-THKH ngày 24/10/2022 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm pháp y;
Căn cứ Công văn số 2425/SNV-CCVC ngày 28/10/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dung viên chức thuộc Trung tâm Pháp y;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế và nhiệm vụ được giao,Trung tâm Pháp y Thanh Hóa xây dựng phương án tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

I. SỐ LƯƠNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG
Số lượng cần tuyển dụng: 05 người, trong đó:
+ Bác sĩ hạng III: 03 người.
+ Kỹ thuật y hạng III: 01 người.
+ Kỹ thuật y hạng IV: 01 người.
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Theo quy định tại khoản 1, Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể như sau:
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Có đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể
3.1. Vị trí tuyển dụng Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Bác sĩ hạng III theo yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; trong đó về trình độ đào tạo là có bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ y học dự phòng).
3.2. Vị trí tuyển dụng Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18)
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành xét nghiệm giải phẫu bệnh (thời gian đào tạo 6 tháng trở lên).
3.3. Vị trí tuyển dụng Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19)
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học; nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học liên quan đến lĩnh vực giám định pháp y.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng
Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2. Nội dung xét tuyển viên chức
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải đạt kết quả phỏng vấn vòng 2 từ 50 điểm trở lên theo kết quả điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có) theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
4. Phiếu đăng ký dự tuyển
– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tuyển dụng vào 01 vị trí tuyển dụng, hồ sơ nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế cấp huyện, thị xã,thành phố cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
– Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển đăng ký từ 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ không được đưa vào danh sách dự tuyển.
5. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 02/11/2022 đến ngày 01/12/2022.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Pháp y Thanh Hoá
Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – Phường Đông Vệ – TP Thanh Hoá. Số điện thoại: 02373.950.775 (Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị,
Trung tâm Pháp y Thanh Hoá).
Hồ sơ nộp dự tuyển không trả lại.
6. Lệ phí xét tuyển
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý và các quy định có liên quan của Nhà nước, cụ thể như sau:
Bước 1. Xây dựng phương án và thông báo tuyển dụng
Căn cứ kế hoạch tuyển dụng đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận, Trung tâm Pháp y Thanh Hoá xây dựng Phương án tuyển dụng và thông báo công khai trên báo Thanh Hóa đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Pháp y Thanh Hoá cho đến thời điểm kết thúc nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Nội dung thông báo về chỉ tiêu, vị trí, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
Bước 2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng và các ban giúp việc cho Hội
đồng
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển,
Giám đốc Trung tâm Pháp y Thanh Hoá quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng.
Hội đồng tuyển dụng:
Thành phần Hội đồng xét tuyển theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Hội đồng gồm 05 người:
1. Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Trung tâm Pháp y Thanh Hoá;
2. Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản
trị.
3. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là viên chức giúp việc về công tác tổ
chức hành chính của trung tâm;
4. Các ủy viên khác là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng do Giám đốc Trung tâm quyết định.

Hội đồng xét tuyển tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên tham gia Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo Điều 2 Quy chế Tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập các ban gồm: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban kiểm tra sát hạch, Ban giám sát kỳ xét tuyển. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban kiểm tra sát hạch thực hiện theo Điều 3, Điều 8, Điều 9 Quy chế Tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Ban giám sát kỳ xét tuyển:
– Thành phần gồm: 02 Viên chức của Trung tâm Pháp y Thanh Hoá
– Nội dung giám sát gồm: Việc thực hiện các quy định về tổ chức kỳ xét tuyển; về thực hiện quy chế và nội quy của kỳ xét tuyển; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng xét tuyển và các thành viên tham gia các Ban giúp việc của Hội đồng.
– Địa điểm giám sát: Nơi làm việc của Hội đồng xét tuyển và các Ban giúp việc của Hội đồng xét tuyển.
– Thành viên Ban giám sát được quyền vào phòng phỏng vấn, thực hành trong thời gian phỏng vấn, thực hành; có quyền nhắc nhở thí sinh và các thành viên của Hội đồng, thành viên các Ban giúp việc của Hội đồng trong việc thực hiện quy chế, nội quy kỳ xét tuyển; được quyền yêu cầu giám thị phòng thi lập biên bản đối với thí sinh vi phạm quy chế, nội quy kỳ xét tuyển (nếu có).
– Khi phát hiện vi phạm nội quy, quy chế xét tuyển của thành viên Hội đồng, thành viên của các Ban giúp việc của Hội đồng thì thành viên Ban giám sát được quyền lập biên bản về vi phạm đó và đề nghị Chủ tịch Hội đồng đình chỉ làm nhiệm vụ; đồng thời báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
– Khi phát hiện thành viên Ban giám sát không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc can thiệp vào công việc của các thành viên Hội đồng hoặc của các thành viên Ban giúp việc của Hội đồng với động cơ, mục đích cá nhân thì các thành viên Hội đồng hoặc thành viên Ban giúp việc của Hội đồng có quyền đề nghị Trưởng ban giám sát đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ và báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
– Không cử những người tham gia Hội đồng xét tuyển và các Ban giúp việc của Hội đồng xét tuyển làm thành viên Ban giám sát.
– Không cử làm thành viên Ban giám sát đối với những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ hoặc con nuôi của người dự xét tuyển hoặc những người đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật.
Bước 3: Ban đề thi có trách nhiệm xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi, hướng dẫn chấm thi, đáp án chấm thi theo quy định. Bảo mật ngân àng câu hỏi, đề thi, hướng dẫn chấm thi, đáp án chấm thi khi chưa tổ chức chấm thi theo quy định bí mật nhà nước độ Mật.
Bước 4: Chuẩn bị tổ chức xét tuyển
1. Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Trung tâm Pháp y Thanh Hoá gửi thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn (vòng 2).
Địa điểm tổ chức phỏng vấn tại Trung tâm Pháp y Thanh Hoá
2. Trước ngày tổ chức phỏng vấn 01 ngày, Hội đồng xét tuyển niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng để phỏng vấn; sơ đồ vị trí các phòng để phỏng vấn; nội quy, quy chế xét tuyển tại Trung tâm Pháp y Thanh Hoá.
3. Trước ngày tổ chức xét tuyển ít nhất 01 ngày, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển phải hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ xét tuyển gồm:
Chuẩn bị các mẫu biểu liên quan đến tổ chức xét tuyển: Danh sách thí sinh để gọi vào phỏng vấn; danh sách để thí sinh ký xác nhận sau khi phỏng vấn; mẫu biên bản giao, nhận đề phỏng vấn; mẫu biên bản mở đề phỏng vấn; mẫu biên bản bàn giao kết quả phỏng vấn; mẫu biên bản xử lý vi phạm quy chế, nội quy kỳ xét tuyển; mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ, vật dụng của thí sinh vi phạm quy chế, nội quy kỳ xét tuyển và mẫu biên bản khác có liên quan.
Chuẩn bị thẻ cho các thành viên Hội đồng xét tuyển; Ban kiểm tra sát hạch; bộ phận phục vụ kỳ xét tuyển. Thẻ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng xét tuyển, Trưởng ban kiểm tra sát hạch in đầy đủ họ tên và chức danh. Thẻ của các thành viên khác chỉ in chức danh.
Bước 5: Tổ chức xét tuyển
1. Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.
2. Khi chấm điểm phỏng vấn các thành viên chấm độc lập trên phiếu chấm điểm đối với từng thí sinh. Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng của các
thành viên tham gia chấm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn chấm điểm chênh lệch nhau từ 5 điểm trở lên đến dưới 10 điểm thì Trưởng ban kiểm tra sát hạch trao đổi lại với các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn chấm điểm chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì Trưởng ban kiểm tra sát hạch báo cáo để Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại giữa các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng vấn.
Bước 6: Tổng hợp, bàn giao kết quả phỏng vấn
1. Kết quả chấm phỏng vấn phải được tổng hợp vào bảng kết quả chung có chữ ký của các thành viên chấm phỏng vấn và của Trưởng ban kiểm tra sát hạch;
2. Sau khi tổ chức phỏng vấn, Trưởng ban kiểm tra sát hạch bàn giao kết quả phỏng vấn của các thí sinh dự xét tuyển cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển;
Việc bàn giao kết quả phỏng vấn, thực hành phải lập thành biên bản có sự chứng kiến của thành viên Ban giám sát.
3. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm tổng hợp chung kết quả xét tuyển của các thí sinh và báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét tuyển;
4. Chủ tịch Hội đồng xét tuyển tổng hợp kết quả báo cáo Giám đốc Trung tâm Pháp y Thanh Hoá.
Bước 7: Thông báo kết quả, quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm
việc.
1. Chậm nhất là sau 05 ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội
đồng tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng báo cáo người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, ban hành quyết định công nhận kết quả xét tuyển.
2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)..
3. Tổng hợp hồ sơ gửi Sở Nội vụ để thẩm định, thống nhất bằng văn bản về kết quả trúng tuyển viên chức.;
4. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, Giám đốc Trung tâm Pháp y Thanh Hoá thông báo về thời gian và địa điểm để người trúng tuyển xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
Giám đốc Trung tâm Pháp y Thanh Hoá quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc theo quy định.
5. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

 

Nguồn tin: ytethanhhoa.gov.vn