Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính – Sở Tài chính An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021

09/03/2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 181/TTr-SNV ngày 25 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 45/KH-STC ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính, trực thuộc Sở Tài chính (đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác tuyển dụng viên chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 15/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt điều chỉnh điểm b Khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021;

Căn cứ văn bản số 2479/SNV-CCVC ngày 31/12/2020 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính.

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức với các nội dung sau:

II.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Mục đích

– Việc tuyển dụng viên chức nhằm từng bước bổ sung và xây dựng đội ngũ viên chức đủ về số lượng, đúng cơ cấu, theo vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Việc tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất, năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh của vị trí việc làm cần tuyển và nhu cầu của đơn vị dựa trên số lượng người làm việc đã được phê duyệt trong năm 2021.

2. Yêu cầu

Việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn nghiệp vụ của vị trí chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển, đảm bảo về số lượng người làm việc được cấp thẩm quyền

3. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển.

III.   NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính giai đoạn 2015 – 2020: số biên chế viên chức của đơn vị hiện nay đã giảm là 8/22 biên chế so với năm 2015, tương ứng giảm 36,36%, cụ thể:

Nghỉ hưu đúng tuổi: 06 viên chức.

Nghỉ việc theo nguyện vọng: 02 viên chức.

Số lượng người làm việc được giao: 19 người.

Số người làm việc hiện có mặt: 18 người.

Số người làm việc cần tuyển năm 2021: 01 người.

Chỉ tiêu và nhu cầu tuyển dụng: 01 viên chức làm công việc thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

IV.  ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể:

+ Về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

+ độ Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Trình độ Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác (không trái với quy định pháp luật) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất năng lực hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

V.  ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 được ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: nộp trực tiếp tại Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính (địa chỉ số 27-29 Huỳnh Văn Hây, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

VI. NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung và hình thức tuyển dụng viên chức

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:

Vòng 1: thực hiện kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển sẽ được tham dự vòng 2;

Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Hình thức thi: phỏng vấn.

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi phỏng vấn có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

2.  Trình tự tổ chức xét tuyển

2.1 Thành lập Hội đồng tuyển dụng: do Giám đốc Sở Tài chính quyết định thành lập.

2.2 Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển: do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng.

Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người đăng ký dự tuyển đã đăng ký.

2.3 Tổ chức xét tuyển:

Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Tài chính và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính.

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức phỏng vấn tại vòng 2. Địa điểm tổ chức thi vòng 2: tại Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại vòng 2.

3.  Xác định người trúng tuyển

Việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VII.  THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian dự kiến thực hiện: Từ quý I năm 2021 đến giữa quý II năm Cụ thể:

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: trong tháng 01 năm 2021

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên công thông tin điện tử của Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn).

Thành lập Hội đồng tuyển dụng: trong tháng 02 năm 2021

Lập danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: tháng 02 năm 2021

Thông báo danh mục tài liệu tham khảo và tổ chức hệ thống kiến thức cho thí sinh: tháng 02 năm 2021

Tổ chức thi phỏng vấn: tháng 3 năm 2021

Công bố kết quả: tháng 4 năm 2021

Hội đồng tuyển dụng sẽ có Kế hoạch chi tiết về thời gian để đảm bảo tổ chức kỳ xét tuyển đúng tiến độ theo quy định và phù hợp tình hình thực tế.

2. Kinh phí tổ chức xét tuyển: sử dụng từ nguồn thu phí dự thi của thí sinh và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính.

3. Mức thu phí dự tuyển viên chức: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VIII.  QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1. Thông báo tuyển dụng, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo Điều 14 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ:

Thông báo tuyển dụng viên chức được công khai ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng (báo An Giang), trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Tài chính và Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng người làm việc cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển ngay sau khi Kế hoạch xét tuyển được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Khi có thay đổi về nội dung thông báo tuyển dụng thì Sở Tài chính thực hiện việc công khai thông báo tuyển dụng điều chỉnh, bổ sung theo quy định (nếu có).

Giám đốc Sở Tài chính thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức (sau đây gọi là Hội đồng) cho Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng đã biểu quyết. Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng), Ban đề thi, Ban kiểm tra sát hạch để thực hiện phỏng vấn tại vòng 2;

Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy chế;

Báo cáo Giám đốc Sở Tài chính kết quả xét tuyển để xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển (nếu có);

Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 Bước 2. Tổ chức xét tuyển

Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng

Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng sẽ gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển để biết.

Vòng 2:

Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra, điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Tài chính và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Tài chính và của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính.

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức phỏng vấn tại vòng 2.

Tổng hợp, công nhận kết quả xét tuyển viên chức: Sau khi hoàn thành việc tổ chức phỏng vấn tại vòng 2, Ban Kiểm tra sát hạch tổng hợp kết quả xét tuyển của các thí sinh báo cáo Hội đồng tuyển dụng để kiểm tra, thẩm định.

Bước 3. Xác định người trúng tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dung

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Thực hiện theo Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

3.2.  Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức:

Thực hiện theo Điều 16 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi vòng 2, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở Tài chính xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng viên chức.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Nội dung thông báo: thời hạn người trúng tuyển phải đến Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng).

3.3.  Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

Thực hiện theo Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Tài chính sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Sở Tài chính tiến hành thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Giám đốc Sở Tài chính quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì Giám đốc Sở Tài chính sẽ quyết định người trúng tuyển theo quy định.

 Bước 4. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

Thực hiện theo Điều 18 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ:

Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính thực hiện ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức.

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Giám đốc Sở Tài chính ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính để biết, thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên chức

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải đến Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính để ký hợp đồng và nhận việc.

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính.

Trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định thì Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính báo cáo Giám đốc Sở Tài chính hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

IX.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở Tài chính:

Tham mưu Giám đốc Sở Tài chính thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức theo quy định;

Tham mưu Giám đốc Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ thẩm định) phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức và các văn bản có liên đến việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính.

Là bộ phận thường trực và giúp việc cho Hội đồng để triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong việc thực hiện nhiệm vụ của nội dung kế hoạch đã đề ra.

Lập dự toán thu chi và quyết toán kinh phí theo quy định.

Phối hợp với Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính trong việc tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng quy định.

2.  Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính:

Hướng dẫn và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển;

Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan đề xuất nội dung, bộ đề sát hạch, bộ đáp án, thang điểm chấm chi tiết cho việc kiểm tra, sát hạch.

Phối hợp với Văn phòng Sở Tài chính trong việc tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng quy định.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính trực thuộc Sở Tài chính.

Nguồn tin: media.angiang.gov.vn