Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao TP. Bắc Giang tuyển dụng LĐHĐ năm 2022

24/11/2022

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;
Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ lật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố Bắc Giang;
Căn cứ Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định một số nội dung về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tổ chức, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ Hướng dẫn số 80/HD-SNV ngày 02/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về một số nội dung và quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; tự đảm bảo một phần chi thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố Bắc Giang;
Căn cứ Văn bản số 1852/SNV-CCVC ngày 22/11/2022 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng;
Căn cứ nhu cầu thực tế về nhân sự ở vị trí việc làm còn thiếu, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao xây dựng Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC
1. Mục đích
Nhằm tuyển dụng được những lao động hợp đồng có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc làm còn thiếu theo quy định.
2. Yêu cầu
– Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu được giao, nhu cầu, vị trí công tác, so lượng người làm việc trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã được Chủ tịch UBND thành pho phê duyệt.
– Tổ chức tuyển dụng phải dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch và tuân thủ đúng theo quy định hiện hành của hà nước.
3. Nguyên tắc
– Việc ký kết hợp đồng lao động phải đúng chỉ tiêu đoi tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền và loại hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và kế hoạch này.
– Đảm bảo nguyên tắc tự do, bình đẳng và tự nguyện trong giao kết hợp đồng lao động, không trái pháp luật.
– Phù hợp với vị trí việc làm và nhu cầu thực tế của đơn vị
II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ TUYỂN DỤNG
1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu.
2. Vị trí việc làm tuyển dụng:
– Vị trí Kỹ thuật viên thuộc Phòng Thông tin – Tuyên truyền: 01 chỉ tiêu.
– Vị trí Văn hóa-Văn nghệ thuộc hòng Văn hóa – Thể thao: 01 chỉ tiêu.
(Có Biểu chi tiết kèm theo)
3. Loại hợp đồng dự kiến ký kết
Hợp đồng lao động xác định thời hạn.
4. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
4.1 Đối tượng tham gia đăng ký phải có đủ các điều kiện sau
Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ trường công lập, ngoài công lập được đăng ký dự tuyển:
– Là công dân Việt Nam,
– Tuổi đời dự xét chọn từ đủ 18 tuổi trở lên.
– Có Phiếu đăng kí dự tuyển theo mẫu quy định;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, công việc.
– Có bằng tot nghiệp chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
– Cam kết làm việc lâu dài tại Trung tâm.
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí cần tuyển dụng.
4.2 Đối tượng không đƣợc đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN VÀ CHẾ ĐỘ ƢU TIÊN.
1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
Thí sinh dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ (hồ sơ nộp không trả lại), bao gồm:
a) Phiếu đăng kí dự tuyển theo mẫu (đính kèm kế hoạch này);
b) Bản photo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ (nếu có) và bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;
c) Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện đa khoa từ cấp huyện, thành pho trở lên cấp, trong thời hạn 60 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
d) Bản sao giấy khai sinh hoặc CCCD;
đ) Minh chứng chứng minh kinh nghiệm làm việc ở vị trí cần tuyển dụng.
Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình, nếu cố tình khai sai sự thật phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
2. Lưu ý:
a) hí sinh đăng ký dự tuyển tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. rường hợp thí sinh khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả xét tuyển.
b) Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đoi với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
c) Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ, dán bìa ngoài theo mẫu.
3. Chế độ ưu tiên
Các trường hợp sau được ưu tiên trong xét tuyển: Toi đa không quá 10 điểm.
– Người đã có kinh nghiệm làm việc đúng chuyên môn, chuyên ngành ở vị trí cần tuyển, mỗi năm công tác được tính 01 điểm, toi đa không quá 7 điểm.
– Người có chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí cần tuyển 02 điểm.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dân tộc tiểu so hoặc con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh 01 điểm.
IV. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN PHÁT HÀNH, NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN.
1. Thời gian phát hành kế hoạch và nhận phiếu đăng ký
– hời gian phát hành kế hoạch: Ngày 22/11/2022 tại rung tâm Văn hóa –
hông tin và hể thao thành pho Bắc Giang. Địa chỉ Khu liên cơ 2, Lê Thánh Tông, xã ân iến, thành pho Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, công khai trên rang thông tin điện tử thành pho Bắc Giang (https://tpbacgiang.bacgiang.gov.vn).
– hời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký Từ ngày 22/11/2022 đến 16 giờ 30 phút, ngày 02/12/2022 tại rung tâm Văn hóa – hông tin và hể thành thành pho Bắc Giang.
2. Thời gian tổ chức xét tuyển:
Dự kiến tổ chức xét tuyển ngày 06/12/2022.
V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
1. Hình thức: Xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển
Lao động hợp đồng được xét tuyển theo 02 vòng, như sau
a) Vòng 1. Kiểm tra về điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự tại vòng 2.
b) Vòng 2: Phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian phỏng vấn: 30 phút/1 thí sinh (trước khi phỏng vấn, thí sinh có thời gian chuẩn bị không quá 15 phút).
– hang điểm: Phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
– Không thực hiện việc phúc khảo đoi với kết quả phỏng vấn.

VI. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
Người trúng tuyển lao động hợp đồng phải có đủ các điều kiện sau
1. Đảm bảo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 mục III Kế hoạch này.
2. Có so điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
3. Có so điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3, mục III kế hoạch này (nếu có) cao hơn, lấy theo thứ tự điểm từ cao xuong thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
rường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau
– Người có trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng cao hơn (trình độ t iến sỹ; trình độ thạc sĩ học chuyên ngành đúng với ngành hoặc chuyên ngành của trình độ đại học; trình độ đại học học đúng ngành hoặc chuyên ngành của trình độ Cao đẳng);
– rường hợp có cùng trình độ đào tạo thì tuyển người xếp loại tot nghiệp cao hơn theo thứ tự sau: Xuất sắc, Giỏi, Khá, (TBK và TB);
Nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.
Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
VII. CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
Lương, thưởng và chế độ đãi ngộ theo thỏa thuận, được trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn quy định chi tiết tại Quy chế hoạt động của đơn vị.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Hành chính – Tổng hợp:
– Tham mưu Giám đốc Trung tâm thông báo Kế hoạch này công khai trên
rang thông tin điện tử của thành pho và niêm yết công khai tại bảng tin của đơn vị;
– ham mưu thành lập Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng;
– Tiếp nhận Phiếu, hồ sơ đăng ký dự tuyển; tổng hợp hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức xét tuyển theo quy định;
– ham mưu Giám đoc kí hợp đồng lao động đoi với các ứng viên trúng tuyển theo quy định.
2. Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm
– Thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển; công bo kết quả ứng viên đủ điều kiện vòng 1; thông báo danh mục tài liệu kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; tổ chức phỏng vấn và công bo kết quả vòng 2 chậm nhất sau 07 ngày làm việc kể từ khi kết thúc tuyển dụng.
– hoi hợp với hòng Hành chính – Kế toán giải quyết khiếu nại, to cáo (nếu có) trong quá trình tổ chức tuyển dụng.
Các nội dung khác thực hiện theo Hướng dẫn so 80/HD-SNV ngày 02/6/2022 của Sở Nội vụ.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc liên hệ với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành pho Bắc Giang (điện thoại: 0204.3823.620) để được giải đáp.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: tpbacgiang.bacgiang.gov.vn