Trung tâm VHTT và Thể Thao TP. Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2023

18/03/2023

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/ 2010; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND thành phố Biên Hòa về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức số 26/KH-TT VHTTTT ngày 04/11/2022 của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể Thao;
Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể Thao thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. Điều kiện tiêu chuẩn, nhu cầu tuyển dụng
Căn cứ Điều 22 Luật Viên chức năm 2010, người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển vào viên chức, như sau:
a. Điều kiện:
– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.
– Có đơn đăng ký dự tuyển.
– Có lý lịch rõ ràng.
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
c. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 (một) nguyện vọng dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm tại đơn vị có chỉ tiêu cần tuyển dụng
d. Nhu cầu tuyển dụng: 05 người
– 01 Vị trí việc Tuyên truyền cổ động
– 01 Vị trí việc làm lưu trữ viên
– 01 Vị trí việc làm Phát thanh viên
– 01 Vị trí việc làm Kỹ thuật viên
– 01 Vị trí việc làm Văn hóa văn nghệ
(có danh sách chi tiết kèm theo)
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Phương thức tuyển dụng: xét tuyển
2. Nội dung thi tuyển: Xét tuyển viên chức thực hiện theo 2 vòng như sau:
2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký yêu cầu dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2 Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a. Hình thức thi: Phỏng vấn.
b. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c. Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
d. Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.
Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 hình thức phỏng vấn.
III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG VIỆC TUYỂN DỤNG
– Anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ như sau:
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục V kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

V..     PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG.

1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính Phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

2. Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (dưới 100 thí sinh là 500.000/người/thí sính).
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
1. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể Thao, số 12 Hoàng Minh Châu,Phường Hòa Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
2. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố Biên Hòa và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có nhu cầu tuyển dụng.
3. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: dự kiến tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể Thao, số 12 Hoàng Minh Châu, Phường Hòa Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
4. Thời gian tổ chức thi vòng 1: dự kiến từ ngày 01/05/2023 đến 15/05/2023.
5. Công bố kết quả vòng 1: dự kiến từ ngày 01/05/2023 đến ngày 30/05/2023.
6. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và tổ chức thi vòng 2: dự kiến từ ngày 01/06/2023 đến ngày 20/06/2023.
7. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0251.3822545 (C. Anh) trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.
Lưu ý: Các nội dung liên quan đến tuyển dụng viên chức được công khai trên trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa: http://bienhoa.dongnai.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể Thao thành phố.
Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể Thao thành phố Biên Hòa

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: bienhoa.dongnai.gov.vn