Trung tâm Y tế huyện Cần Đước, Long An tuyển dụng viên chức năm 2022

23/09/2022

Căn cứ Quyết định số 7416/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.
Căn cứ Quyết định số 511/QĐ-SYT ngày 29/4/2022 của Sở Y tế Long An về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị trực thuộc công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2022.
Căn cứ công văn số 5649/SYT-TCHC ngày 20/9/2022 của Sở Y tế tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế.
Căn cứ Kế hoạch số 1488/KH-TTYT ngày 18 tháng 8 năm 2022 của TTYT Cần Đước về Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức năm 2022.
Trung tâm Y tế huyện Cần Đước, Long An tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Thực hiện theo điều 5, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, đồng thời gồm:
– Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn,nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả tạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

2. CHỈ TIÊU CẦN TUYỂN: 53 chỉ tiêu cụ thể như sau:

 

Stt

 

Tên đơn vị

Chỉ tiêu cần tuyển  

Tên vị trí việc

làm cần tuyển

 

Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Trình độ chuyên môn cần tuyển  

Số lượng

 

1

Trung tâm Y tế huyện Cần Đước  

18

 

Bác sĩ Hạng III

Bác sĩ Hạng III V.08.01.03 Tốt nghiệp Bác

sĩ đa khoa

 

03

Bác sĩ YHDP

hạng III

Bác sĩ YHDP hạng III V.08.02.06 Tốt nghiệp Bác sĩ Y học dự phòng  

01

 

Y sĩ hạng IV

Y sĩ hạng IV (V.08.03.07) Trung cấp Y sĩ đa khoa  

05

Điều dưỡng hạng III Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.12) Tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng  

01

 

Hộ sinh hạng IV

 

Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

Tốt nghiệp Cao

đẳng hộ sinh

 

02

Kỹ thuật Y hạng IV (Xét nghiệm)  

Kỹ thuật Y hạng IV V.08.07.19

Tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật Y chuyên ngành

Xét nghiệm

 

01

 

 

 

 

 

Dân số viên

hạng IV

 

 

 

 

 

Dân số viên hạng IV V.08.10.29

Tốt nghiệp cao đẳng/trung cấp chuyên ngành dân số- y tế; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng/trung cấp nhóm ngành khác thì phải có chứng chỉ đạt chuẩn viên chức dân số hoặc

tương đương.

 

 

 

 

 

01

 

Dược hạng IV

Dược hạng IV V.08.08.23 Tốt nghiệp Cao

đẳng Dược

 

01

 

Kỹ thuật viên

hạng IV

Kỹ thuật viên hạng IV V.05.02.08  

Tốt nghiệp trung

cấp kỹ thuật điện

 

01

 

 

 

 

 

Văn thư viên trung cấp

 

 

 

 

 

Văn thư viên trung cấp 02.008

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên

ngành khác phải

 

 

 

 

 

 

01

 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm

quyền cấp

 

Kế toán viên

 

Kế toán viên 06.031

 

Tốt nghiệp cử

nhân kế toán

 

01

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

TTYT Cần

Đước cơ sở 2

 

 

 

 

 

 

 

7

Bác sĩ Hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Tốt nghiệp Bác

sĩ đa khoa

02
Y sĩ hạng IV Y sĩ hạng IV (V.08.03.07) Trung cấp Y sĩ đa khoa 01
Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13) Tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng  

02

Kỹ thuật Y

hạng III (Xét nghiệm)

 

Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18

Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Y

chuyên ngành xét nghiệm

 

01

 

Kỹ thuật Y

hạng IV

Kỹ thuật Y hạng IV V.08.07.19 Trung cấp trở lên chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh  

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trạm Y tế xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Bác sĩ Hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Tốt nghiệp Bác

sĩ đa khoa

05
Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13) Tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng  

04

 

Hộ sinh hạng IV

Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 Tốt nghiệp Cao

đẳng hộ sinh

 

02

 

Y sĩ hạng IV

Y sĩ hạng IV (V.08.03.07) Trung cấp Y sĩ đa khoa  

07

 

Y sĩ (YHCT)

hạng IV

 

 

V.08.03.07

Tốt nghiệp Y sĩ đa khoa có chứng chỉ YHCT hoặc Y sĩ

YHCT

 

 

03

 

Dược hạng IV

Dược hạng IV V.08.08.23 Tốt nghiệp Cao

đẳng Dược

 

02

Kỹ thuật Y

hạng IV (Xét nghiệm)

 

Kỹ thuật Y hạng IV V.08.07.19

Tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật Y chuyên ngành

Xét nghiệm

 

01

 

 

 

 

Dân số viên

hạng III

 

 

 

 

Dân số viên hạng III V.08.10.28

Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Y tế công cộng trở lên; trường hợp tốt nghiệp đại học nhóm ngành khác trở lên thì phải có chứng chỉ đạt chuẩn viên

chức dân số

 

 

 

 

01

 

 

 

 

 

Dân số viên

hạng IV

 

 

 

 

 

Dân số viên hạng IV V.08.10.29

Tốt nghiệp cao đẳng/trung cấp chuyên ngành dân số- y tế; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng/trung cấp nhóm ngành khác thì phải có chứng chỉ đạt chuẩn viên chức

dân số hoặc tương đương.

 

 

 

 

 

03

* Ghi chú: Riêng với vị trí tuyển dụng là Y sĩ hạng IV và Y sĩ hạng IV (YHCT) ưu tiên tuyên dụng từ nguồn Y tế học đường tại các huyện, xã trên địa bàn tỉnh Long An. Nếu sau khi hết thời gian nộp hồ sơ mà đơn vị tuyển dụng chưa tiếp nhận đủ chỉ tiêu thì Trung tâm Y tế sẽ tuyển dụng Y sĩ từ nguồn ngoài Y tế học đường

– Đối với Vị trí tuyển dụng là Dân số viên hạng IV sẽ bổ sung chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số nếu viên chức có trình độ chuyên môn không phải chuyên ngành dân số – y tế sau khi hoàn thành thời gian tập sự. Lý do: lớp bồi dưỡng đạt chuẩn viên chức dân số chỉ đào tạo cho nhân viên đã là biên chế y tế.

– Đối với những trường hợp thí sinh chưa hoàn thiện chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hoặc chứng chỉ hành nghề với các vị trí tuyển dụng chuyên môn y tế theo quy định, đơn vị sẽ tạo điều kiện cho các viên chức sau khi tuyển dụng tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp khi hoàn thành tập sự.

3. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
a) Đối tượng ưu tiên:
– Thực hiện theo điều 6 ,Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020:
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
+ Trường hợp thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại thông báo này, thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.
b. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức: Thực hiện theo Điều 10, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020;
4. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: hồ sơ dự tuyển gồm:
Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trung tâm Y tế huyện Cần Đước (Đính kèm biểu mẫu theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP).
– Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm của một trong các đơn vị sự nghiệp y tế có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả tạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ hồ sơ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
* Riêng hồ sơ viên chức Y tế trường học cần bổ sung thêm:
– Quyết định tuyển dụng.
– Giấy đồng ý cho chuyển công tác của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.
5. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN
a) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: bắt đầu từ ngày 21/9/2022 đến hết ngày 20/10/2022 (trong giờ hành chính).
b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Thí sinh nộp Hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trung tâm Y tế Cần Đước.
– Địa chỉ: khu 1B thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
– Điện thoại: 0272.3881222 (số máy con 116).
– Trung tâm Y tế huyện Cần Đước không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện.
– Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đủ theo quy định.
* Lưu ý:
– Khi đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển thí sinh mang theo văn bằng, chứng chỉ (bản gốc) liên quan đến vị trí dự tuyển để đối chiếu thông tin đã đăng ký.
– Trung tâm Y tế sẽ không hoàn trả lại phiếu đăng ký dự tuyển cho thí sinh.
6. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
b) Nội dung xét tuyển viên chức: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2:
Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
c) Thời gian xét tuyển dự kiến: từ ngày 03/11/2022 đến ngày 04/11/2022 và địa điểm tại Trung tâm Y tế Cần Đước, khu IB thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Nội dung thông báo này được niêm yết tại Trung tâm Y tế Cần Đước (Khu 1B thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và trên trang web Sở Y tế (http://syt.longan.gov.vn).

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: syt.longan.gov.vn