Trung tâm Y tế Thuận Bắc, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021

13/10/2021

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-SYT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế Ninh Thuận về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận;

Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế Thuận Bắc năm 2021 cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN:

Số lượng viên chức cần tuyển: tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 07 người.

Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng cụ thể như sau:

Bác sĩ (đa khoa, Y học dự phòng): 02 chỉ tiêu;

Cử nhân Quản trị nhân lực: 01 chỉ tiêu;

Cao đẳng Dược sĩ: 03 chỉ tiêu;

Y sĩ: 01 chỉ tiêu.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng chuyên môn cần tuyển, chứng chỉ đào tạo, phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.  Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch, cụ thể như sau:

2.1.  Ngạch Bác sĩ đa khoa (V.08.01.03)

Tốt nghiệp Đại học Y (bằng Bác sĩ đa khoa);

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/ 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

2.2.  Ngạch Bác sĩ y học dự phòng (V.08.02.06)

Tốt nghiệp Đại học Y (bằng Bác sĩ Y học dự phòng);

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/ 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

2.3.  Cử nhân Quản trị nhân lực: (01.003)

Tốt nghiệp Đại học Quản trị nhân lực;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/ 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

2.4.  Cao đẳng Dược sĩ: (V.08.08.23)

Tốt nghiệp Cao đẳng Dược;

Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.5.Y sĩ: (V.08.03.07)

Tốt nghiệp Y sĩ đa khoa;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Thủ tục hồ sơ dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành

– Bản sơ yếu lý lịch lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao hộ khẩu thường trú;

– Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG:

1. Hình thức tuyển dụng : Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a)   Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại điểm b mục này.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm

quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b)   Vòng 2

Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.” Không bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ xét tuyển.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN.

1.Thời gian nhận hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển kể từ ngày thông báo đến hết ngày 12/11/2021 (trong giờ hành chính từ 7h00 đến 17h00; trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc (địa chỉ: Thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận).

Số điện thoại: 0259.3625494 gặp Như Huy.

Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 11/2021.

Địa điểm xét tuyển: Tại hội trường Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc

IV. PHÍ DỰ TUYỂN:Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức;

Cụ thể:

Số lượng thí sinh tham gia dự tuyển dưới 100 thí sinh: 500.000đ/thí sinh/lần dự tuyển.

Số lượng thí sinh tham gia dự tuyển từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000đ/thí sinh/lần dự tuyển.

Thông báo, kế hoạch tuyển dụng viên chức và các văn bản có liên quan được niêm yết công khai tai trụ sở Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc.

Mọi thông tin chi tiết về kỳ tuyển dụng viên chức liên hệ với Phòng Tổ chức

– Hành chính thuộc Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc

Một số lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

Hồ sơ dự tuyển phải do trực tiếp người có nhu cầu dự tuyển nộp, khi nộp có ký nhận, không nhận qua trung gian.

Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, không ghi đầy đủ theo qui định. Mọi thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển, xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính

Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc trong giờ hành chính (gặp Như Huy, SĐT: 0259.3625494).

Nguồn tin: www.ninhthuan.gov.vn