Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương II tuyển dụng viên chức năm 2020

10/10/2020

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương II, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương II tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương II tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương II tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương II tuyển dụng viên chức năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương II tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương II tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương II tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương II tuyển dụng viên chức năm 2020

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương II tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung Ương II tuyển dụng viên chức năm 2020

***** Tài liệu đính kèm;

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ccot.edu.vn