Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021

08/06/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020.

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng
Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu (có biểu chi tiết kèm theo).
II. Điều kiện người đăng ký dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng, phương thức tuyển dụng
1. Điều kiện dự tuyển
Người dự tuyển vào làm viên chức phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.
2. Ưu tiên trong tuyển dụng
Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 115/2000/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
3. Phương thức tuyển dụng
3.1. Xét tuyển
3.2. Thi tuyển
***** Chi tiết cụ thể như sau:
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021
***** Tài liệu đính kèm:
Nguồn tin: kn-tq.edu.vn