Trường CĐ nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021

11/11/2021

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2022; Công văn số 535/SNV-CCVC ngày 17/6/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý;

Căn cứ Quyết định số 01-QĐ/CB ngày 07/01/2020 của Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang ban hành Quy định, sửa đổi tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang quản lý;

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-CĐNKTCN ngày 15/5/2020 của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang; Quyết định số 1277/QĐ-CĐNKTCN ngày 15/12/2020 của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 416/QĐ-CĐNKTCN ngày 15/5/2020 của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang;

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau:

I. Chức danh thi tuyển

01 Trưởng khoa Kinh tế

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: kn-tq.edu.vn