Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020

16/07/2020

Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ phần mềm năm 2020 như sau:

Trường Đại học Cần Thơ tuyển dụng lao động năm 2020

Nguồn tin: ctu.edu.vn