Trường THPT Phan Ngọc Hiển, TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

23/11/2022

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quản lý viên chức;
Căn cứ Công văn số 309/SGDĐT-TCCB ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ về hướng dẫn thực hiện thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND;
Căn cứ Công văn số 531/SGDĐT-TCCB ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Sở GD&ĐT Cần Thơ hướng dẫn tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
Căn cứ Công văn số 2726/SGDĐT-TCCB ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ về việc tuyển dụng, hợp đồng viên chức làm việc tại các đơn vị công lập trực thuộc Sở GD&ĐT.
Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2022 của sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển năm học 2022-2023;
Căn cứ nhu cầu biên chế của đơn vị, Trường THPT Phan Ngọc Hiển thông báo tuyển dụng viên chức làm việc năm học 2022-2023 như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng
Số lượng vị trí cần tuyển: 06 (sáu) vị trí, gồm 01 (một) vị trí giáo viên dạy môn Tin học, 01 (một) vị trí giáo viên dạy môn Mĩ thuật, 01 (một) vị trí giáo viên dạy môn Ngữ văn, 01 (một) vị trí giáo viên dạy môn Lịch sử, 01 (một) vị trí giáo viên dạy môn GDCD và 01 (một) vị trí nhân viên Thư viện.
II. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
1. Điều kiện chung
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;
e) Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo bồi dưỡng
a) Đối với vị trí giáo viên Người dự tuyển phải có:
– Bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển trở lên hoặc Đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông;
– Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
b) Đối với vị trí nhân viên Thư viện Người dự tuyển phải có:
– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin – thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin – thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;
– Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

III. Hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phỏng vấn, công bố kết quả
1. Hồ sơ dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).
2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
– Thời gian: Từ ngày 22/11/2022 đến hết ngày 22/12/2022.
– Địa điểm: Văn phòng Trường THPT Phan Ngọc Hiển.
3. Thời gian phỏng vấn, công bố kết quả xét tuyển
– Ngày 28/12/2022 (lúc 14 giờ 00) những người đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tập trung tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển (số 33, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để nghe phổ biến nội quy, các nội dung trước khi phỏng vấn.
– Lúc 8 giờ 00, ngày 04/01/2023: Tiến hành phỏng vấn thí sinh theo lịch.
– Thời gian công bố kết quả xét tuyển dự kiến ngày 10/01/2023.
IV. Hình thức, nội dung tuyển dụng
1. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:
– Vòng 1: Xét điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển thông qua phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
– Vòng 2: Xét tuyển thông qua phần phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
2. Nội dung tuyển dụng
– Thí sinh dự tuyển sẽ được Hội đồng sách hạch phỏng vấn kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ và Luật viên chức.
– Thí sinh dự tuyển thực hành 15 phút:
+ Bốc thăm thực hiện một bước trong quy trình thực hiện công tác nghiệp vụ thư viện đối với vị trí dự tuyển Thư viện.
+ Bốc thăm thực hiện giảng dạy một phần nội dung thiết kế bài giảng đối với vị trí dự tuyển Giáo viên
V. Ưu tiên và xác định người trúng tuyển
1. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5,0 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
2. Xác định người trúng tuyển
– Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên, thực hành (nếu có) cao hơn, lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Hiệu trưởng quyết định người trúng tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển sau.
VI. Kinh phí
Dự thu mỗi thí sinh dự tuyển 500.000 đồng (theo Thông tư 92/2021/TT- BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
VII. Thời hạn nhận việc
1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trường THPT Phan Ngọc Hiển để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trường THPT Phan Ngọc Hiển có quyền hủy kết quả trúng tuyển.
Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển năm học 2022-2023. Trường hợp thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng qua số điện thoại 02923825334 để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn tin: edu.viettel.vn