TT Đầu tư – Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2021

05/04/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 547 /QĐ-BQLKKT ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Đầu tư – Phát triển hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế tỉnh An Giang năm 2021;

Trung tâm Đầu tư – Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I.   Yêu cầu chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng thuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

II.   Chỉ tiêu tuyển dụng và ngành tuyển 

 

Stt

 

Vị trí cần tuyển

 

Số lượng

Yêu cầu trình độ  

Ghi chú

Chuyên môn Tin học Ngoại ngữ
Trình độ Chuyên ngành
1 Quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp  

 

01

Đại học trở lên Đại học kinh tế, Quản lý nhà nước, Luật Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản Bậc 2
2 Vận hành nhà máy xử lý nước thải  

 

04

Trung cấp trở lên Điện, Cơ khí, Môi trường Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản Bậc 1
3 Quản lý Tài nguyên Môi tường  

 

01

Đại học trở lên Quản lý Đất đai, Khoa học môi trường Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản Bậc 2

III. Hình thức tuyển và lệ phí

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển;

– Lệ phí: 500.000 đồng/hồ sơ dự tuyển.

IV.   Hồ sơ tuyển dụng

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục trưởng Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 02 phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (để liên lạc khi cần thiết).

* Ghi chú:

Tất cả hồ sơ đựng trong 01 phong bì ghi rõ Họ tên, Số điện thoại liên lạc.

Hồ sơ nộp sẽ không hoàn trả lại cho ứng viên.

* Hạn nhận hồ sơ tuyển dụng: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/5/2021 tại Văn phòng Trung tâm Đầu tư – Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu kinh tế tỉnh An Giang (Số 2, đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Sđt: 0296 3952 655.

Nguồn tin: bqlkkt.angiang.gov.vn