TT Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

25/11/2021

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Xương; Quyết định số 5645/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị, sự nghiệp công lập năm 2021 của các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

Thực hiện Thông báo số 1572-TB/HU ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc cho ý kiến về Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Xương năm 2021, UBND huyện Quảng Xương xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Xương năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Tuyển chọn được những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp;

Bổ sung số lượng người làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao;

Đảm bảo về cơ cấu, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

2. Yêu cầu.

Việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp và chỉ tiêu cụ thể được giao về số người lao động, đảm bảo về số lượng, chất lượng, điều kiện và tiêu chuẩn nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Việc tuyển dụng phải thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; bảo đảm tính công bằng, bình đẳng trong việc tuyển dụng; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm cần tuyển dụng.

II. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN QUẢNG XƯƠNG.

Biên chế UBND tỉnh giao năm 2021 tại Quyết định số 5645/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa: 13 người.

Biên chế hiện có: 10 người

Cân đối: thiếu: 3 người.

III. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 3 viên chức, trong đó:

Viên chức Bảo vệ viên bảo vệ thực vật: 1 người;

Viên chức khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp: 2 người.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Chương I Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa và có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển: đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định tại Thông tư 06/2020/TTBNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, đơn vị sự nghiệp công lập cụ thể như sau:

1. Tuyển dụng viên chức Bảo vệ viên bảo vệ thực vật

Đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III – Mã số V.03.01.02 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng.

Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Tuyển dụng viên chức khuyến nông:

Đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Khuyến nông viên hạng III – Mã số V.03.09.26 theo quy định tại Thông tư số 18/2020/TT- BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng.

Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế Nông lâm, Quản trị kinh

Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THỰC HIỆN.

1. Đăng ký và nạp Phiếu đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Thời gian, địa điểm thu Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thời gian thu Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

Địa điểm nộp hồ sơ: tại Phòng Nội vụ huyện Quảng Xương.

3. Lệ phí:

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, phí dự nâng ngạch thăng hạng công chức, viên chức.

VI. PHƯƠNG THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG.

1. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm

Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút cho 01 người đăng ký dự tuyển (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị).

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Ưu tiên trong xét tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

* Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm 2 mục VI Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Xác định người trúng tuyển.

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại điểm 2 Mục VI của Kế hoạch (nếu có) cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn (ở vòng 2) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

4. Địa điểm xét tuyển: Tại UBND huyện Quảng Xương – thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

5. Kinh phí tổ chức.

Kinh phí tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 được chi từ nguồn thu lệ phí dự tuyển của các thí sinh và nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách huyện.

VII. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN.

– Hội đồng xét tuyển có 5 hoặc 7 thành viên gồm:

+ Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND hoặc Phó Chủ tịch huyện;

+ Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND huyện hoặc Trưởng Phòng Nội vụ (nếu Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND huyện);

+ Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là lãnh đạo hoặc chuyên viên phòng Nội vụ phụ trách;

+ Các ủy viên Hội đồng xét tuyển là đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Xương.

– Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập các ban:

+ Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Ban Kiểm tra sát hạch;

+ Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập Tổ thư ký giúp việc.

VIII. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Căn cứ Kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Phương án tuyển dụng và Thông báo tuyển dụng, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

Bước 2: Phòng Nội vụ tham mưu tiến hành tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của huyện.

Bước 3: Sau khi kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, thành lập Ban giám sát và bàn giao Phiếu đăng ký dự tuyển cho Hội đồng tuyển dụng theo quy định.

Bước 4: Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng, Chủ tịch Hội đồng Quyết định thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề phỏng vấn (công tác xây dựng đề thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), Ban kiểm tra, sát hạch, Tổ giúp việc (nếu có).

Bước 5: Hội đồng tuyển dụng họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và giao nhiệm vụ cho các Ban giúp việc theo quy định của pháp luật.

Bước 6: Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh dự tuyển; lập danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển; danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển; báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.

Bước 7: Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND huyện danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển và Thông báo công khai danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển.

Bước 8: Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng tuyển dụng, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển.

Bước 9: Chậm nhất trước 05 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức kiểm tra, sát hạch (vòng 2), sau khi Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng ban hành Thông báo hướng dẫn nội dung ôn tập và Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 gửi đến người đăng ký dự tuyển theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện.

Bước 10: Trước ngày khai mạc kỳ tuyển dụng ít nhất 01 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng tiến hành niêm yết công khai danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng, sơ đồ vị trí các phòng, nội quy, hình thức, thời gian kiểm tra sát hạch. Đồng thời hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ xét tuyển như: Danh sách thí sinh gọi vào phòng kiểm tra sát hạch; Danh sách thí sinh ký xác nhận tham dự kiểm tra sát hạch; Mẫu phiếu chấm điểm; Mẫu danh sách tổng hợp kết quả kiểm tra sát hạch của các thành viên Ban kiểm tra sát hạch; Các loại biên bản, biểu mẫu khác phục vụ kỳ xét tuyển; Thẻ của thành viên Hội đồng, Ban giám sát, Ban kiểm tra sát hạch …

Bước 11: Thực hiện kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn (chậm nhất 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét vòng 2): Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng bàn giao đề và đáp án phỏng vấn cho Trưởng ban kiểm tra sát hạch để tổ chức phỏng vấn. Ban kiểm tra, sát hạch họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tổ chức kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn.

Bước 12: Sau khi kết thúc việc kiểm tra sát hạch, Ban kiểm tra sát hạch tổng hợp kết quả phỏng vấn vào bảng kết quả chung và bàn giao kết quả điểm phỏng vấn cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng để tổng hợp báo cáo với Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.

Bước 13: Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, ban hành Quyết định công nhận kết quả xét tuyển, để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của huyện và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có).

Bước 14: Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện hoàn thiện hồ sơ báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, thống nhất bằng văn bản kết quả trúng tuyển viên chức.

Bước 15: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức, quyết định tuyển dụng viên chức, hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ và ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển theo quy định.

Bước 16: Bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu về kỳ xét tuyển để lưu trữ, quản lý và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để tổ chức thực hiện tốt việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, cạnh tranh, chất lượng, hiệu quả và đúng quy định, Chủ tịch UBND huyện giao:

1. Phòng Nội vụ

Chịu trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện và Hội đồng tuyển dụng:

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, thành lập Ban giám sát. Tham mưu giúp Hội đồng tuyển dụng thực hiện các bước quy trình, thủ tục tuyển dụng theo đúng quy định.

Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định, thống nhất bằng văn bản kết quả trúng tuyển viên chức theo quy định.

Thông báo công khai kết quả tuyển dụng; hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành các quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển, quyết định tuyển dụng và tiến hành ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển.

Lưu trữ, quản lý hồ sơ tuyển dụng và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc tuyển dụng với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tham mưu cân đối, bố trí đủ nguồn kinh phí phục vụ công tác tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện theo đúng quy định.

3. Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện làm việc khác đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng tuyển dụng.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Trang thông tin điện tử huyện nội dung các văn bản có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện và Hội đồng tuyển dụng thực hiện các bước quy trình tuyển dụng theo đúng quy định. Tiến hành niêm yết công khai các văn bản liên quan đến công tác tuyển dụng tại trụ sở làm việc của đơn vị.

5. Các phòng chuyên môn và tương đương, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

Niêm yết, thông báo công khai nội dung các văn bản có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tại cơ quan, đơn vị mình.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung công việc được giao tại Kế hoạch này và thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện và Hội đồng tuyển dụng giao cho trong quá trình thực hiện việc tuyển dụng.

6. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Niêm yết đầy đủ tại công sở và thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn nội dung các văn bản theo quy định liên quan đến việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện năm 2021 để nhân dân được biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tuyển dụng và các phòng chuyên môn có liên quan trong quá trình thực hiện quy trình tuyển dụng theo đúng quy định.

7. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện

Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện và Hội đồng tuyển dụng thực hiện việc niêm yết công khai các văn bản liên quan đến công tác tuyển dụng tại trụ sở làm việc của đơn vị và thông báo công khai trên sóng phát thanh của huyện.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND huyện Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Xương năm 2021.

Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời phản ánh về Chủ tịch UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để được xem xét, giải quyết.

Nguồn tin: quangxuong.thanhhoa.gov.vn