TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020

14/10/2020

TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: soytehaiphong.gov.vn