UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023

15/09/2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11//2019;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 29/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Công văn số 4172/UBND-NC ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2023 cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Thông báo số 250/TB-SNV ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ về việc xét tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023; Công văn số 1634/SNV-CCVC ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ về việc nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo việc nhận hồ sơ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 làm việc tại các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị trường học thuộc UBND huyện quản lý, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023
Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp và các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ năm 2023 là: 27 biên chế
II. Điều kiện, tiêu chuẩn, Phiếu đăng ký dự tuyển
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
d) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; đ) Có lý lịch rõ ràng;
e) Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển, cụ thể:
– Viên chức hạng III và tương đương
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác và vị trí việc làm cần tuyển;
+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
– Viên chức hạng IV và tương đương
+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác và vị trí việc làm cần tuyển (trừ một số ngành quy định trình độ cao đẳng trở lên);
+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính “đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng”.
3. Phiếu đăng ký dự tuyển
1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo bản photo bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và giấy tờ ưu tiên) vào một vị trí việc làm tại Ủy ban nhân dân huyện (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm và sắp xếp theo thứ tự: Phiếu đăng ký dự tuyển, văn bằng, chứng chỉ, các giấy tờ ưu tiên…, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023.
Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển viên chức tải Phiếu đăng ký dự tuyển và các mẫu 01, 02 trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn, ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu; Phòng Nội vụ không in và bán hồ sơ đăng ký dự tuyển.

III. Thời gian, địa điểm, lệ phí dự tuyển
1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày thông báo ban hành đến 17 giờ 00 phút ngày 06/10/2023 (nộp vào các giờ và ngày làm việc hành chính).
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện Ba Tơ, số 268 Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Thông tin chi tiết (nếu chưa rõ) xin liên hệ số điện thoại: 02553.863.354; 0396069911
3. Lệ phí dự tuyển: Thí sinh đăng ký dự tuyển có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định là 300.000 đồng/01 thí sinh; nộp cùng lúc và tại điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Lưu ý:
– Các thí sinh có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ- BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngòa cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo.- Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch thuật sang Tiếng Việt có chứng thực.
– Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng tại Phụ lục nhu cầu tuyển dụng kèm theo Thông báo này. Nếu phát hiện thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí việc làm trở lên trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng thì Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ loại thí sinh khỏi danh sách dự tuyển.
Ủy ban nhân dân huyện thông báo cho các thí sinh biết, đăng ký dự tuyển./.

Nguồn tin: bato.quangngai.gov.vn