UBND huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2022

13/06/2022

UBND huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 03/07/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Bắc Sơn

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bacson.langson.gov.vn