UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

18/02/2020

UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 17/02/2020 đến ngày 17/03/2020

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ, UBND huyện Cẩm Khê.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: camkhe.phutho.gov.vn