UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

31/10/2023

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn năm 2023; Công văn số 1323/SNV-XDCQ&CTTN ngày 19/10/2023 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng công chức cấp xã; Kế hoạch số 156/KH- UBND ngày 26/10/2023 của UBND huyện về tuyển dụng công chức cấp xã, chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng & Môi trường. UBND huyện thông báo tuyển dụng công chức cấp xã, chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng & Môi trường, cụ thể như sau:

1. Số lượng, chức danh và yêu cầu trình độ tuyển dụng
1.1. Số lượng và chức danh tuyển dụng:
– Số lượng công chức tuyển dụng: 01 chỉ tiêu công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng & Môi trường xã Cam Thuỷ.
1.2. Yêu cầu trình độ tuyển dụng:
– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Quản lý đất đai; Địa chính; Quản lý tài nguyên và môi trường; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường.
2. Hình thức tuyển dụng
Căn cứ tình hình thực tế, UBND huyện sẽ tổ chức tuyển dụng thông qua xét tuyển, trường hợp nếu còn vị trí sẽ xem xét thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể:
2.1. Tuyển dụng trong trường hợp xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, đối tượng bao gồm:
a) Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
b) Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;
c) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng (thực hiện theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ).

2.2. Tuyển dụng trong trường hợp thi tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.
3. Điều kiện dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Là công dân Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng
– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu phiếu được ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ).
Lưu ý: Người tham gia dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

6. Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (chỉ thu lệ phí đối với những trường hợp đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển đúng quy định hiện hành).
7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo tuyển dụng.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Cam Lộ (địa chỉ: 216 đường 02/4, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại (02333) 732379.
Thông báo này được đăng công khai trên Báo Quảng Trị, phát trên hệ thống phát thanh huyện Cam Lộ (từ ngày 01/11 đến ngày 08/11/2023); đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ, địa chỉ: http://camlo.quangtri.gov.vn; niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, phòng Nội vụ và UBND các xã, thị trấn.
UBND huyện Cam Lộ thông báo để những người đủ điều kiện tham gia.

Nguồn tin: camlo.quangtri.gov.vn