UBND huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021

13/10/2021

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên chách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 1725/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Công văn số 14921/UBND-THKH ngày 27/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Cẩm Thủy.

Công văn số 2614/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/12/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 người, trong đó:

Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cẩm Tú: 01 người.

Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cẩm Yên: 01 người.

Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cẩm Bình: 01 người.

Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cẩm Quý: 01 người.

Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cẩm Phú: 01 người.

Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cẩm Vân: 01 người.

Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cẩm Giang: 01 người.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

2.1 Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Đảm bảo theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 1725/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Yêu cầu cụ thể của vị trí Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã:

Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.

Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; có trình độ đào tạo từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên ngành quân sự cơ sở.

Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa.

2.2 Ngoài các tiêu chuẩn trên, còn phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành, gồm:

+ Thuộc nguồn quy hoạch chức danh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã hoặc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã sau khi được tuyển dụng.

+ Có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tài sản và tính mạng của Nhân dân và của Nhà nước.

Những người sau đây không được đãng ký dự tuyển:

– Không có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyêt định vê hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc.

3.  Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung đối với công chức xã, thị trấn; kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm

Thời gian phỏng vấn 30 phút/thí

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển: Thực hiện theo Điều 4 Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, cụ thể như sau:

Anh hùng Lực lưọng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con đẻ của liệt sĩ, con đẻ của thương binh hạng 1/4, con đẻ của bệnh binh hạng 1/3: Được ưu tiên cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành; con đẻ của thương binh, bệnh binh các hạng còn lại; con đẻ cùa người hưởng chính sách như thương binh; con đẻ của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con đẻ của Anh hùng Lực lượng vũ trang, con đẻ của Anh hùng Lao động: Được ưu tiên cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lưọng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong; đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản phố liên tục từ 03 năm (36 tháng) trở lên: Được ưu tiên cộng 10 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định như trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã:

Hội đồng xét tuyển hoặc Ban kiểm tra sát hạch tổ chức xét tuyển, xác định người trúng tuyển theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5, Điều 32 Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ xét tuyển lần

5. Hồ sơ dự tuyển gồm:

Thành phần hồ sơ: Theo hướng dẫn tại Công văn số 2614/SNV- XDCQ&CTTN ngày 11/12/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hoá về việc hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; số lượng hồ sơ: 02 bộ/thí sinh; hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng và kết quả học tập (công chứng);

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4 x 6;

– Mỗi thí sinh nộp 02 bộ, đựng trong túi hồ sơ, sắp xếp theo thứ tự trên.

– Ngoài thành phần hồ sơ nêu trên, phải bổ sung các giấy tờ liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành, gồm: quy hoạch chức danh, quy hoạch hoặc kết quả chuẩn y BCH đảng bộ cấp xã,…

– Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 (một) trong các UBND xã nêu trên.

– Người dự tuyển không có đầy đủ các hồ sơ theo quy định, sẽ không được thu nhận hồ sơ dự tuyển.

– Người dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ có liên quan sau khi kết thúc thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Từ ngày 30/9/2021 đến ngày 29/10/2021.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (Một cửa), UBND huyện Cẩm Thủy.

Số điện thoại liên hệ: Ông Phạm Thái Sơn, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Cẩm Thủy, số điện thoại

7. Lệ phí xét tuyển: Mức thu: 500.000đ/hồ sơ xét tuyển.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy thông báo để các cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đăng ký tham gia dự xét tuyển.

Nguồn tin: camthuy.thanhhoa.gov.vn