UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

01/06/2022

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn; số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Thực hiện Văn bản số 903/SNV-CCVC ngày 17/5/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã; Kế hoạch số 1883/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND huyện Can Lộc về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; UBND huyện Can Lộc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;
– Trình độ chuyên môn: người đăng ký dự tuyển tốt nghiệp Đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cần tuyển: Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, Tài chính – Kế toán, Văn phòng – Thống kê. Không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập. Trình độ chuyên môn của từng chức danh công chức cần tuyển tại các đơn vị cụ thể như sau:
+ Chức danh công chức Văn phòng – Thống kê: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Quản lý công; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Quản lý nhà nước; Xã hội học; Hành chính; Hành chính – Văn phòng; Quản lý tài chính công; Luật; Kinh tế; Kế toán; Tài chính; Quản trị kinh doanh; Thống kê; Công nghệ thông tin; Tin học; Văn thư – lưu trữ; Lưu trữ học; Công tác xã hội.
+ Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới): tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Nông nghiệp; Khuyến nông; Chăn nuôi; Nông học; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Lâm học; Lâm sinh; Quản lý tài nguyên rừng; Nuôi trồng Thủy sản; Bệnh học Thủy sản; Quản lý Thủy sản; Khai thác Thủy sản; Thú y; Thủy lợi.
+ Chức danh công chức Tài chính – Kế toán: tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Tài chính; Kế toán; Kiểm toán
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, gồm:
1. Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới): 01 chỉ tiêu, làm việc tại UBND xã Khánh Vĩnh Yên.
2. Chức danh Tài chính – Kế toán: 03 chỉ tiêu, làm việc tại UBND các xã: Thanh Lộc, Thượng Lộc và Thiên Lộc.
3. Chức danh Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu, làm việc tại UBND xã Thiên Lộc.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN THI TUYỂN, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ THI TUYỂN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG.
1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển.
2. Nội dung, thời gian thi tuyển
Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
– Vòng 1: Thi trắc nghiệm bằng hình thức thi trên máy vi tính.
+ Nội dung thi trắc nghiệm: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút.
+ Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
+ Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.
+ Hình thức thi: Thi phỏng vấn.
+ Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút.
+ Thang điểm: 100 điểm.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.
Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau
4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng
– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ
1. Đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển công chức phải nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ (có mẫu kèm theo) và 04 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận hoặc gửi theo đường bưu chính.
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
– Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công huyện Can Lộc, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Lệ phí dự tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển; thông báo thời gian ôn thi (nếu có), lịch thi, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi tuyển công chức được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Can Lộc, trên Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc (địa chỉ: https://canloc.hatinh.gov.vn).
Thông báo này được công khai ít nhất 01 lần trên báo Hà Tĩnh, hệ thống phát thanh của Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện, Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc (địa chỉ: https://canloc.hatinh.gov.vn); niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện và trụ sở của UBND các xã, thị trấn.
Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo để các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nộp hồ sơ dự tuyển. Trong quá trình thực hiện nếu có các vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ánh về UBND huyện (Qua phòng Nội vụ) hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0976974805.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: canloc.hatinh.gov.vn