UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021

05/06/2021

UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 08/06/2021 đến hết ngày 07/07/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chiêm Hóa.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: UBND huyện Chiêm Hóa-7

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn