UBND huyện Chợ Mới, Bắc Kạn tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2022

22/11/2022

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của liên Bộ Nội vụ – Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Thông báo số 434-TB/HU ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Huyện uỷ Chợ Mới về nội dung cuộc họp Thường trực Huyện uỷ.
Căn cứ Công văn số 1871/SNV-XDCQ&CTTN ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã.
UBND huyện Chợ Mới xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển chọn được người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, phẩm chất đạo đức để bố trí đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; đảm bảo cho lực lượng quân sự cấp xã có đủ số lượng, chất lượng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
2. Yêu cầu
– Việc tuyển dụng phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.
– Quá trình tuyển dụng phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và thực hiện đúng quy chế, quy định về tuyển dụng công chức cấp xã nói chung và tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã nói riêng.
II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
1. Đối tượng
– Công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Chợ Mới.
– Trong quy hoạch nguồn Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn giai đoạn 2021 – 2026.
2. Tổng số chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu, vị trí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hân.
3. Điều kiện đăng ký dự tuyển
3.1. Tiêu chuẩn chung
– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

– Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về Quốc phòng và các quy định khác có liên quan.
3.2. Tiêu chuẩn cụ thể
Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
– Có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
– Tốt nghiệp trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành quân sự cơ sở;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Trong quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã;
– Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã;
– Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội;
– Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã;
– Tích cực tham gia các hoạt động công tác quốc phòng quân sự địa phương.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất hoặc bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
5. Hình thức tuyển dụng, cách xác định người trúng tuyển
5.1. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
5.2. Cách xác định người trúng tuyển
Thực hiện theo khoản 3, Điều 16, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, cụ thể: Người trúng tuyển trong xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại mục 3, phần II của kế hoạch này và theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
III. XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ
1. Thành lập Hội đồng xét tuyển
– Thực hiện theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

– Thành phần Hội đồng xét tuyển gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên.
2. Các bước tổ chức xét tuyển
2.1. Xét điều kiện đăng ký dự tuyển: Thực hiện xét tuyển theo các điều kiện đăng ký dự tuyển theo mục 3, phần II của Kế hoạch này.
2.2. Tổ chức xét tuyển
– Chủ tịch Hội đồng tổ chức cuộc họp để xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã.
– Thư ký của Hội đồng báo cáo lần lượt từng hồ sơ dự tuyển.
– Các thành viên Hội đồng thảo luận và cho ý kiến từng hồ sơ của người dự tuyển.
– Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các thành viên, Chủ tịch Hội đồng trước khi kết luận kết quả xét tuyển phải căn cứ vào khoản 3 Điều 16 Nghị định số 112/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn để xem xét.
– Thư ký thông qua biên bản họp xét, các thành phần tham gia họp xét đều phải ký tên vào biên bản họp xét. Trong biên bản họp xét ghi rõ kết quả để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quyết định.
3. Thông báo kết quả xét tuyển
Sau khi có kết quả xét tuyển, Ủy nhân dân huyện thông báo công khai kết quả trên đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của UBND huyện và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, cấp xã nơi có người dự tuyển và gửi kết quả thông báo đến người dự tuyển (thời gian công khai là 10 ngày).
4. Quyết định tuyển dụng
– Sau khi hết thời hạn Thông báo, nếu không có vướng mắc, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển trình Chủ tịch UBND huyện Quyết định tuyển dụng.
– Trường hợp có vướng mắc, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển (hoặc phòng Nội vụ) báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
5. Quyết định bổ nhiệm
Chủ tịch UBND huyện Quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã theo đề nghị bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Thí sinh phải trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
(Có mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo)
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
– Thời gian: Kể từ ngày ban hành Thông báo, đến 16h30 phút ngày 18/12/2022 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

– Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
– Số điện thoại: 0209.3865.389
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực thực hiện công tác tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2022, tham mưu xây dựng kịp thời các văn bản liên quan; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện khác để thực hiện công tác tuyển dụng theo quy định.
– Nhận hồ sơ, lập danh sách người dự tuyển báo cáo Hội đồng xét tuyển, Chủ tịch UBND huyện, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn. Thông báo kết quả tuyển dụng và thực hiện đúng quy trình tuyển dụng theo các văn bản hiện hành. Phối hợp với các phòng, ban có liên quan, Ban chỉ huy Quân sự huyện để tổ chức tuyển dụng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật.
– Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác tuyển dụng theo quy định.
2. Ban chỉ huy Quân sự huyện có trách nhiệm thẩm tra lý lịch, hồ sơ người dự tuyển, phối hợp với UBND xã đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
3. Văn phòng HĐND &UBND huyện phối với hợp phòng Nội vụ chuẩn bị sơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác tuyển dụng; đăng tải các văn bản liên quan lên Cổng Thông tin điện tử của huyện.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thực hiện công tác tuyên truyền về việc tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã.
5. UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, niêm yết công khai kế hoạch tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã tại trụ sở và thông báo cho người dự tuyển ở đơn vị mình biết.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới.

***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:  chomoi.backan.gov.vn