UBND huyện Chợ Mới, Bắc Kạn tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

21/07/2021

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2021;

Căn cứ Công văn số 1287/SNV-CCVC ngày 12/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc tuyển dụng viên chức của UBND huyện Chợ Mới năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới xây dựng Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021, như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở, Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (sau đây gọi chung là các Trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện) bảo đảm số lượng người làm việc được giao, có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo tiêu chuẩn, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.

2.  Yêu cầu

Việc thi tuyển viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh.

Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế viên chức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp và hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

II.  BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO VÀ BIÊN CHẾ CHƯA SỬ DỤNG

1. Biên chế được giao

Năm 2021 tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới được giao 703 người làm việc sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở số lượng người làm việc được giao, Ủy ban nhân dân huyện đã phân bổ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo như sau:

Các Trường học thuộc UBND huyện được giao 691 người làm việc:

+ Bậc Mầm non: 216.

+ Bậc Tiểu học: 292.

+ Bậc Trung học cơ sở: 183.

2.  Biên chế chưa sử dụng

Biên chế số lượng người làm việc chưa sử dụng thuộc các Trường học thuộc UBND huyện: 23 biên chế.

III.  NHU CẦU, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

1.1. Bậc Tiểu học: 14 chỉ tiêu, bao gồm:

+ Giáo viên tiểu học dạy môn Tiếng anh: 05 chỉ tiêu.

+ Giáo viên tiểu học dạy các môn cơ bản: 06 chỉ tiêu.

+ Giáo viên tiểu học dạy môn Tin học: 02 chỉ tiêu.

+ Giáo viên tiểu học dạy môn Thể dục: 01 chỉ tiêu.

1.2. Bậc Trung học cơ sở: 09 chỉ tiêu bao gồm:

+ Giáo viên trung học cơ sở dạy môn Tiếng anh: 03.

+ Giáo viên trung học cơ sở dạy môn Toán: 02.

+ Giáo viên trung học cơ sở dạy môn Toán – Tin: 02.

+ Giáo viên trung học cơ sở dạy môn Văn – Giáo dục công dân: 01.

+ Giáo viên trung học cơ sở dạy môn Văn – Địa: 01.

(Có biểu nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo).

2. Phương thức tuyển dụng: Bằng hình thức thi tuyển.

IV.  ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng

Người có trình độ chuyên môn tốt nghiệp các trường Đại học đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo khoản 2, mục IV Kế hoạch này.

2.  Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự thi

2.1 Điều kiện

a. Người có đủ điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có đủ tiêu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ đào tạo, năng lực, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp;

– Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Đối với người đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển thì phải được sự nhất trí bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

b.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2.2.  Tiêu chuẩn

2.2.1 Vị trí giáo viên Tiểu học

a) Tiêu chuẩn chung

Đáp ứng được tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học hạng III quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

b) Tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng

– Giáo viên tiểu học (dạy các môn cơ bản): Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

– Giáo viên tiểu học (dạy môn tiếng Anh): Có bằng cử nhân sư phạm chuyên ngành tiếng Anh trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Giáo viên tiểu học (dạy môn Tin học): Có bằng cử nhân sư phạm chuyên ngành Tin học trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Giáo viên tiểu học (dạy môn Thể dục): Có bằng cử nhân sư phạm chuyên ngành Thể dục thể thao trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành thể dục thể thao và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.2.2.   Vị trí giáo viên Trung học cơ sở

a) Tiêu chuẩn chung

Đáp ứng được tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên Trung học cơ sở hạng III quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.

b) Tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng

– Đối với giáo viên trung học cơ sở (giảng dạy môn Toán): Có Bằng tốt nghiệp từ Đại học chuyên ngành sư phạm Toán trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Toán và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Đối với giáo viên trung học cơ sở (giảng dạy môn Toán – Tin): Có Bằng tốt nghiệp từ Đại học chuyên ngành sư phạm Toán – Tin trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Toán – Tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Đối với giáo viên trung học cơ sở (giảng dạy môn Văn – Địa): Có Bằng tốt nghiệp từ Đại học chuyên ngành sư phạm Văn – Địa trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Văn – Địa và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Đối với giáo viên trung học cơ sở (giảng dạy môn Văn – Giáo dục công dân): Có Bằng tốt nghiệp từ Đại học chuyên ngành sư phạm Văn – Giáo dục công dân trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Văn – Giáo dục công dân và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Đối với giáo viên trung học cơ sở (giảng dạy môn Tiếng Anh): Có bằng tốt nghiệp từ Đại học chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1. Nội dung, hình thức và thời gian thi

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nh.

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

– Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông

– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Thi viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: Thi viết 180 phút.

Thang điểm (thi viết): 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển, bố trí người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

2.1.  Xác định người trúng tuyển

+ Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục VI Kế hoạch này cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở cùng chỉ tiêu của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

+ Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

2.2.  Bố trí người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

Bố trí, phân công công tác đối với người trúng tuyển viên chức đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quyết định phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức theo quy định pháp luật và theo thẩm quyền phân cấp.

Việc bố trí, phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức do Ủy ban nhân dân huyện thực hiện đối với các trường thiếu người làm việc, theo nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, cụ thể:

+ Cùng một vị trí việc làm, người có kết quả cao hơn được lựa chọn đơn vị công tác.

+ Trường hợp cùng một vị trí việc làm có hai người trở lên có kết quả bằng nhau thì thí sinh có điểm kết quả học tập cao hơn được ưu tiên lựa chọn đơn vị công tác. Trường hợp thí sinh có điểm trúng tuyển bằng nhau, điểm học tập bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, Quyết định.

VI.  ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại mục 1 nêu trên, thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

VII. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự thi tuyển viên chức

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) tại địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển. Trường hợp người đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển thì phải được sự nhất trí bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý.

– Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được đăng ký dự tuyển ở một vị trí trong danh mục các vị trí việc làm cần tuyển. Sau ngày chốt Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ kiểm tra dữ liệu nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu người dự tuyển nộp từ 02 vị trí việc làm trở lên, Ủy ban nhân dân huyện sẽ loại khỏi danh sách và không được tham dự thi tuyển viên chức.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đầy đủ các thông tin tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp bảng điểm, sổ học tập có điểm các môn theo hệ thống tín chỉ phải được quy đổi theo thang điểm 10.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 8 năm 2021 (trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính thời gian theo dấu bưu điện đến Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất vào ngày 18/8/2021); thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính.

3.  Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Phòng Nội vụ huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (tầng 2 trụ sở HĐND&UBND huyện Chợ Mới), địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí thi tuyển không hoàn trả lại.

4. Thời gian và địa điểm thi: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm

VIII.  KINH PHÍ THI TUYỂN

Lệ phí tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thí sinh nộp lệ phí sau khi có thông báo của Hội đồng tuyển dụng.

Trên cơ sở tổng hợp số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo mức thu phí và giao cơ quan thường trực của Hội đồng tổ chức thu phí theo quy định.

Trường hợp phí dự tuyển không đủ chi cho kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 thì giao phòng Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức) chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện cấp bổ sung kinh phí để chi cho công tác tuyển dụng viên chức năm 2021 theo quy định.

IX.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao phòng Nội vụ huyện

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021 đảm bảo theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu cho Hội đồng thực hiện nhiệm vụ.

Nhận phiếu đăng ký dự tuyển và bàn giao lại cho Hội đồng tuyển dụng sau khi kết thúc thời gian thu phiếu.

Tổ chức thu, chi lệ phí dự tuyển và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Niêm yết công khai kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện và phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức việc thực hiện tuyển dụng viên chức đúng quy định.

Tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dự xét tuyển và báo cáo Hội đồng tuyển dụng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự toán kinh phí tổ chức tuyển dụng.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thông báo kết quả tuyển dụng đối với người trúng tuyển sau khi UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng,

Đối chiếu, kiểm tra thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển đối với người trúng tuyển, nếu phát hiện kê khai không hợp lệ thì báo cáo UBND huyện xem xét, hủy kết quả tuyển dụng.

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021 có trách nhiệm

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3.  Văn phòng HĐND&UBND huyện

Có trách nhiệm hỗ trợ về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động để Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021 hoàn thành nhiệm vụ, đăng công khai Kế hoạch này trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện.

4.  Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

Có trách nhiệm thông báo công khai, đưa tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về Kế hoạch tuyển dụng viên chức chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021 và các Văn bản về công tác tuyển dụng.

5.  Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Thẩm định dự toán kinh phí phục vụ tuyển dụng viên chức, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cấp kinh phí phục vụ công tác tuyển dụng viên chức.

6.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Phối hợp với phòng Nội vụ huyện tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức đảm bảo đúng quy định.

7.  Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

Cử viên chức tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021.

8. Công an huyện

Bảo đảm công tác an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 theo quy định.

9.  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Thông báo công khai, niêm yết Kế hoạch này tại trụ sở làm việc.

Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới năm 2021 được thông báo rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của huyện, niêm yết công khai tại phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc cần được giải đáp xin liên hệ với phòng Nội vụ huyện Chợ Mới, số điện thoại liên hệ: 0209.3865.389.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phieu-dang-ky-du-tuyen

Nguồn tin: chomoi.backan.gov.vn