UBND huyện Chư Păh, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022

16/12/2022

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Luật Giáo dục năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Theo Quyết định số 147/QĐ-SNV ngày 12/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo huyện Chư Păh năm 2022; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022;
Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh thông báo việc tuyển dụng viên chức giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo huyện Chư Păh năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự tuyển: Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh và có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2 mục II Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2022 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh là 27 chỉ tiêu (Có bảng nhu cầu chi tiết kèm theo Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện), được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Chư Păh (http://chupah.gialai.gov.vn); cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh (http://edu.viettel.vn/pgdchupah).
3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Chi tiết tại khoản 2, Mục II Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện.
4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng: Chi tiết tại khoản 4, Mục II Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện.
5. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu:
– Người dự tuyển phải trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc qua đường bưu chính và kèm theo bản phô tô các loại giấy tờ : Bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các giấy tờ ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên phiếu dự tuyển; 02 ảnh 3×4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển tại địa chỉ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh, số 46 Hoàng Văn Thụ, thị trấn Phú Hòa, Chư Păh, Gia Lai.
– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký: Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 16/12/2022 đến hết ngày 16/01/2023. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (tính đến 17 giờ 00’ ngày 16/01/2023), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phải thực hiện báo cáo nhanh danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 18 giờ 00’cùng ngày.
6. Nội dung, hình thức xét tuyển: Chi tiết tại Khoản 1, Mục III Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 25/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện.
7. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người.
8. Tài liệu ôn tập; Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển:
– Tài liệu ôn tập: Tài liệu ôn tập sẽ do Hội đồng tuyển dụng công bố để thí sinh được biết và tự ôn tập trên Cổng thông tin điện tử huyện Chư Păh (http://chupah.gialai.gov.vn) và cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh (http://edu.viettel.vn/pgdchupah).
– Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển: Sẽ thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử huyện Chư Păh (http://chupah.gialai.gov.vn) và cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh (http://edu.viettel.vn/pgdchupah).
10. Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh chịu trách nhiệm nhận phiếu, kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ; Tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (theo Biểu mẫu đính kèm) nộp về UBND huyện, Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ) trước 18 giờ ngày 16/01/2023, đồng thời gửi kèm theo tập tin danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển (font chữ Times New Roman, size 12, soạn thảo bằng Microsoft Office Excel) tại địa chỉ hộp thư điện tử pnvchupah@gmail.com.
11. Nội dung chi tiết về tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 của UBND huyện Chư Păh được quy định tại Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 25/11/2022 của UBND huyện được niêm yết công khai tại trụ sở HĐND và UBND huyện Chư Păh; Cổng thông tin điện tử huyện Chư Păh (http://chupah.gialai.gov.vn), trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh (Số 46 Hoàng Văn Thụ, Chư Păh, Gia Lai), cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh (http://edu.viettel.vn/pgdchupah).
Mọi thông tin chi tiết về kỳ tuyển dụng được Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện Chư Păh (http://chupah.gialai.gov.vn) và cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh (http://edu.viettel.vn/pgdchupah).
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo, STĐ: 0269.3845.527 và Phòng Nội vụ, SĐT: 0269. 3893.120) để được hướng dẫn.

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết 

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: chupah.gialai.gov.vn