UBND huyện Chư Păh, Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

10/12/2020

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Luật Giáo dục năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Theo Quyết định số 1908/QĐ-SNV ngày 24/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo huyện Chư Păh năm 2020; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh thông báo việc tuyển dụng viên chức giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo huyện Chư Păh năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự tuyển: Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh và có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 1 mục III Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2020 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành  Giáo  dục và  Đào  tạo  huyện  Chư Păh là 105 chỉ tiêu (Có bảng nhu cầu chi tiết kèm theo Kế hoạch số 101/KH- UBNDngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện), được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Chư Păh (http://chupah.gialai.gov.vn); cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh (http://edu.viettel.vn/pgdchupah).

3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Chi tiết tại khoản 2, Mục III Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng: Chi tiết tại khoản 4, Mục III Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện.

5.  Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu:

Người dự tuyển phải trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (không nhờ người khác nộp thay) tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh (số 46 Hoàng Văn Thụ, Chư Păh, Gia Lai). Khi đi nộp Phiếu, người dự tuyển phải xuất trình bản  chính các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu vị trí dự tuyển và đối tượng ưu tiên (nếu có) để người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra, đối chiếu và phải ký xác nhận các thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký dự tuyển cùng với người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có Giấy biên nhận trao cho người dự tuyển (biên nhận có đóng dấu treo của cơ quan tiếp nhận).

– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký: Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (tính đến 17 giờ 00’ ngày 31/12/2020), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phải thực hiện báo cáo nhanh danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 18 giờ 00’cùng ngày.

6. Nội dung, hình thức xét tuyển: Chi tiết tại Khoản 1, Mục IV Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện.

7. Lệ phí dự tuyển: 000 đồng/người.

8.  Tài liệu ôn tập; Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển:

Tài liệu ôn tập: Tài liệu ôn tập sẽ do Hội đồng tuyển dụng công bố để thí sinh được biết và tự ôn tập trên Cổng thông tin điện tử huyện Chư Păh (http://chupah.gialai.gov.vn) và cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh (http://edu.viettel.vn/pgdchupah).

Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển: Sẽ  thông  báo  cụ  thể  trên Cổng thông tin điện tử huyện Chư Păh (http://chupah.gialai.gov.vn) và cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh (http://edu.viettel.vn/pgdchupah).

Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh chịu trách nhiệm nhận phiếu, kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ; Tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (theo Biểu mẫu đính kèm) nộp về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng

Nội vụ) trước ngày 02/01/2020, đồng thời gửi kèm theo tập tin danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển (font chữ Times New Roman, size 12, soạn thảo bằng Microsoft Office Excel) tại địa chỉ hộp thư điện tử pnvchupah@gmail.com.

Nội dung chi tiết về tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của UBND huyện Chư Păh được quy định tại Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 18/11/2020 của UBND huyện được niêm yết công khai tại trụ sở HĐND và UBND huyện Chư Păh; Cổng thông tin điện tử huyện Chư Păh (http://chupah.gialai.gov.vn), trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh (Số 46 Hoàng Văn Thụ, Chư Păh, Gia Lai), cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh (http://edu.viettel.vn/pgdchupah).

Mọi thông tin chi tiết về kỳ tuyển dụng được Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện Chư Păh (http://chupah.gialai.gov.vn) và cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh (http://edu.viettel.vn/pgdchupah).

Trong  quá  trình thực hiện  nếu  có  vướng mắc,  phản  ánh  về UBND huyện

(qua  Phòng  Giáo dục  và  Đào tạo, STĐ: 0269.3845.527  và  Phòng  Nội vụ, SĐT: 0269. 3893.538) để được hướng dẫn.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: chupah.gialai.gov.vn