UBND huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022

05/08/2022

UBND huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 44 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Đạ Huoai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: lamdong.gov.vn