UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

07/12/2020

UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 44 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: dakdoa.edu.vn