UBND huyện Gio Linh, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023

22/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 20/4/2023 của UBND huyện Gio Linh về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023, UBND huyện Gio Linh thông báo như sau:

I. Số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tuyển
Tổng số chỉ tiêu, vị trí việc làm cần tuyển: 40 chỉ tiêu, gồm:
1. Giáo viên mầm non hạng III (mã số: V.07.02.26): 17 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ: Có bằng Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
2. Cấp Tiểu học: 20 chỉ tiêu giáo viên tiểu học hạng III (mã số: V.07.03.29), trong đó:
– Giáo viên Văn hóa tiểu học: 16 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ: Có bằng cử nhân trở lên ngành đào tạo giáo viên Giáo dục tiểu học hoặc cử nhân chuyên ngành giáo dục tiểu học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học.
– Giáo viên Tin học: 04 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ: Có bằng cử nhân sư phạm trở lên ngành Tin học hoặc cử nhân ngành Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học.
3. Cấp Trung học cơ sở: 03 chỉ tiêu giáo viên THCS hạng III (mã số: V.07.04.32), trong đó:
– Giáo viên Ngữ văn: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ: Có bằng cử nhân trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc cử nhân ngành Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.
– Giáo viên Hóa học: 01 chỉ tiêu. Yêu cầu trình độ: Có bằng cử nhân trở lên ngành sư phạm Hóa học hoặc bằng cử nhân ngành Hóa học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.
II. Điều kiện đăng ký dự tuyển
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên.
– Có phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
+ Về văn bằng đào tạo ở nước ngoài: Bằng tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và các văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do có sở giáo dục nước ngoài cấp được sử dụng tại Việt Nam.
+ Đối với các trường hợp có ngành/chuyên ngành đào tạo trên văn bằng được cấp trước năm 2022 hiện nay đã điều chỉnh, thay đổi tên gọi (không trùng tên với ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng) thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo là ngành/chuyên ngành đó thuộc ngành hoặc nhóm ngành nào theo quy định tại Thông tư số 09/2022/TT-BGDDT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học.
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hình thức, phương thức và đối tượng tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023 được hiện theo thứ tự như sau:
1. Tuyển dụng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và đối tượng học theo chế độ cử tuyển do UBND huyện Gio Linh đề xuất và được UBND tỉnh cử đi học, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí tuyển dụng
1.1. Đối tượng tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
1.1.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên (từ đủ 16 đến 30 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
b. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
c. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
1.1.2. Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên (từ đủ 16 đến 30 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a. Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1.1.1 mục IV của Kế hoạch này;
b. Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
1.1.3. Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ (dưới 35 tuổi) tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 1.1.2 nêu trên.
1.2. Đối tượng học theo chế độ cử tuyển do UBND huyện Gio Linh đề xuất và được UBND tỉnh cử đi học
Những người học theo chế độ cử tuyển do UBND huyện Gio Linh đề xuất và được UBND tỉnh cử đi học đảm bảo trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng.
1.3. Nội dung tuyển dụng
+ Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ, người học theo chế độ cử tuyển theo quy định và đảm bảo tiểu mục 1, tiểu mục 2 Mục II Thông báo này.
+ Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đối tượng tham gia tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Phỏng vấn hoặc thi viết đối với đối tượng tuyển dụng theo chế độ học cử tuyển.
1.4. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương sau tuyển dụng:
Thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và theo quy định hiện hành.
2. Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
Sau khi thực hiện tuyển dụng đối tượng tại mục 1 phần IV Kế hoạch này nếu còn chỉ tiêu sẽ tuyển dụng những đối tượng đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm tuyển dụng.
Hình thức tuyển dụng: Căn cứ vào điều kiện thực tế và số lượng thí sinh dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND huyện để lựa chọn hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
IV. Ưu tiên trong tuyển dụng và xác định người trúng tuyển
1. Ưu tiên trong tuyển dụng
1.1. Đối tượng và điều kiện ưu tiên trong xét tuyển
a. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
1.2. Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1.1 nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
2. Xác định người trúng tuyển:
2.1. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm phỏng vấn, kiểm tra sát hạch hoặc thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên tại mục 1 nêu trên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2.2. Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau thì người có điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
2.3. Không bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
V. Phiếu đăng ký và lệ phí dự tuyển
1. Phiếu đăng ký dự tuyển:
1.1. Đối với các trường hợp tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ- CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP và phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
1.2. Đối với các trường hợp xét tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và người học theo chế độ cử tuyển
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP và phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
Lưu ý:
– Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy; phiếu không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phái ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 25/9/2017 của Chính phủ, nộp phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo tài liệu sau:
+ Bản sao các văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen… được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
+ Bản sao các văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển bằng tiếng nước ngoài phải được Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, nộp kèm bản dịch ra Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
+ Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Đối với thí sinh dự tuyển thuộc đối tượng học theo chế độ cử tuyển, nộp phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo các tài liệu sau:
+ Bản sao Quyết định của UBND tỉnh cử đi học theo chế độ cử tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
2. Lệ phí đăng ký dự tuyển
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và sẽ thu phí trước thời điểm xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển.
VI. Thời gian, địa điểm tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời gian và địa điểm tuyển dụng
– Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 5 năm 2023.
– Địa điểm tuyển dụng: Thị trấn Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị.
2. Địa điểm và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ Gio Linh (tầng 2 trụ sở làm việc HĐND&UBND huyện Gio Linh), Khu phố 8, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo, trong giờ hành chính.
Các thông tin liên quan đến tuyển dụng được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Gio Linh tại địa chỉ website: giolinh.quangtri.gov.vn.
UBND huyện Gio Linh thông báo để các đối tượng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tham gia dự tuyển. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ Gio Linh để được hướng dẫn cụ thể, số điện thoại: 0233.3631.206./.

***** Đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

Nguồn tin: giolinh.quangtri.gov.vn