UBND huyện Gò Công Đông, Tiền Giang tuyển dụng viên chức (đợt 2) năm 2023

13/10/2023

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019.
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc năm 2023
Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện (đợt 2) năm 2023, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HUYỆN NĂM 2023:
1. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao:
a) Tổng số: 87 người, cụ thể:
– Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: 20 người
– Trung tâm Văn hóa – thể thao và Truyền thanh: 22 người
– Trung tâm GDNN-GDTX huyện: 30 người
– Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện: 15 người
b) Số lượng người làm việc hiện có: 78/87 người, khuyết 09 người trong đó:
– Trung tâm Văn hóa-thể thao và Truyền thanh: 19 người, khuyết 03 người.
– Ban Quản lí dịch vụ công ích: 13 người, khuyết 02 người.
– Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 18 người, khuyết 02 người
– Trung tâm GDNN-GDTX huyện: 28 người, khuyết 02 người.
c) Hội Người mù: 01 người, khuyết: 01 người
2. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập được giao:
a) Tổng số: 1.351 người, cụ thể:
– Mầm non: 319 người
– Tiểu học: 582 người
– Trung học cơ sở: 450 người
b) Số lượng người làm việc hiện có: 1.229/1.351 người, khuyết 122 người trong đó:
– Mầm non: 319 người, khuyết 41 người.
– Tiểu học: 582 người, khuyết 18 người.
– Trung học cơ sở: 450 người, khuyết 63 người.
II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:
Tổng số nhu cầu tuyển dụng đối với các đơn vị nghiệp công lập huyện: 132 chỉ tiêu.
1. Các đơn vị sự nghiệp công lập huyện
Tổng số: 09 chỉ tiêu, trong đó:
– Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh: 03 chỉ tiêu.
– Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 02 chỉ tiêu
– Trung tâm GDNN-GDTX huyện: 02 chỉ tiêu.
– Ban Quản lí dịch vụ công ích: 02 chỉ tiêu
2. Hội quần chúng:
– Hội người mù: 01 chỉ tiêu
3. Các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập huyện:
Tổng số: 122 chỉ tiêu, trong đó:
– Bậc Mầm non: 41 chỉ tiêu.
– Bậc Tiểu học: 18 tiêu.
– Bậc Trung học cơ sở: 63 chỉ tiêu.
(Kèm theo các nhu cầu cần tuyển dụng)
III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
1. Người có đủ các điều kiện dự tuyển: không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
– Từ đủ 18 tuổi trở lên.
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển
– Có lý lịch rõ ràng.
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:
1. Nguyên tắc tuyển dụng
– Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.
– Bảo đảm tính cạnh tranh.
– Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.
– Các thủ tục hồ sơ phải đảm bảo tính hợp pháp theo quy định.
2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển
3. Nội dung và hình thức xét tuyển: thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị
trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2:
Hình thức: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người có thẩm quyền tuyển dụng quyết định bằng hình thức thi: Phỏng vấn.
Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự
thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
Thang điểm: 100 điểm.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân,
đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên được qui định thì
chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức: thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo qui định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
Sau khi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển đến Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) xuất trình bản chính văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) và hoàn thiện hồ sơ theo qui định.
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo qui định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng qui định sẻ bị hủy kết quả trúng tuyển.
Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ) vào một vị trí việc làm và lệ phí theo quy định. Người đăng ký dự tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ, trung thực các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.
V. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Sau khi kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện được Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông phê duyệt và ban hành, quy trình thực hiện việc tuyển dụng được tiến hành như sau:
1. Thông báo tuyển dụng:
Thực hiện theo điều 14 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo; đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp công lập huyện.
Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:
– Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm;
– Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển;
– Về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;
– Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân cấp tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển.
– Hình thức: xét tuyển, thời gian và địa điểm xét tuyển.
2. Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện Gò Công
Đông.
3. Trình tự tổ chức tuyển dụng viên chức:
Căn cứ Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ; Điều 3, 8,9 Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thực hiện như sau:
– Thành lập Hội đồng tuyển dụng.
– Thành Ban Giám sát.
– Thành lập Ban kiểm phiếu đăng ký dự tuyển.
– Ban đề thi
– Thành lập Ban Kiểm tra, sát hạch.
4. Thực hiện tuyển dụng:
Thông báo Tuyển dụng được công khai trên hệ thống thông tin của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh, trang thông tin điện tử của huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp từ ngày 10/10/2023.
– Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, dự kiến kể từ ngày 10/10/2023 đến hết ngày 10/11/2023.
– Dự kiến thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát, Ban kiểm tra
phiếu đăng ký dự tuyển; Ban kiểm tra sát hạch ngày 14/11/2023;
– Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dự kiến 01 ngày, ngày 17/11/2023 tại Phòng Nội vụ huyện Gò Công Đông.
– Lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo dự kiến ngày 21/11/2023.
– Tổ chức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển (vòng 2) dự kiến 01 ngày, ngày 30/11/2023.
– Tổ chức tổng hợp kết quả xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng viên chức tổng hợp kết quả xét tuyển và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng dự kiến ngày 07/12/2023.
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện công nhận kết quả tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của huyện và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ người dự tuyển đã đăng ký dự kiến ngày 15/12/2023.
VI. KINH PHÍ TUYỂN DỤNG
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần; Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu
400.00 đồng/thí sinh/lần; Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần)

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện:
– Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch; phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định.
– Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện, Ban Giám sát, các ban giúp việc; triển khai công tác tuyển dụng của huyện;
– Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, thực hiện thu, chế độ thu,
nộp và sử dụng phí tuyển dụng,
– Thực hiện lưu trữ, quản lý các tài liệu trong kỳ tuyển dụng theo quy định; tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; phối hợp các đơn vị chuẩn bị tài liệu và tổ chức phỏng vấn theo yêu cầu của Hội đồng; tổng hợp kết quả tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
– Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng và thông báo kết quả tuyển dụng đến từng thí sinh, hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ.
– Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện các nội dung liên quan trong công tác tuyển dụng theo quy định hiện hành.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch
Phối hợp Phòng Nội vụ lập dự toán, quyết toán kinh phí và hướng dẫn thu, thực hiện thu, chế độ thu, nộp và sử dụng kinh phí theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính để phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức. Trình Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức theo quy định.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp Phòng Nội vụ các đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu phỏng vấn theo yêu cầu của Hội đồng; Thông báo công khai nhu cầu tuyển dụng viên chức trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan.
4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:
Đăng tải Thông báo tuyển dụng và các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức trên Trang thông tin điện tử của huyện.
5. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh
Thông báo tuyển dụng viên chức và các thông tin có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức (đợt 2) năm 2023 công khai trên hệ thống truyền thanh của Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện.
6. Trung tâm Chính trị huyện:
Phối hợp Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo sắp xếp bố trí phòng, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để kiểm tra, sát hạch (vòng 2). Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết theo quy định.
Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện Gò Công Đông (đợt 2) năm 2023.

Nguồn tin: gocongdong.tiengiang.gov.vn