UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

03/06/2020

Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Hòa thông báo chủ trương tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

Người tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học có chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đúng với vị trí việc làm cần tuyển dụng; đủ điều kiện tham gia dự tuyển theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Điều kiện tham gia tuyển dụng

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của ngạch viên chức và vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc được giao;

– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số 41 chỉ tiêu. Trong đó:

– 18 chỉ tiêu giáo viên dạy các môn văn hóa cấp tiểu học.

– 03 chỉ tiêu giáo viên dạy môn Tiếng Anh cấp tiểu học.

– 06 chỉ tiêu giáo viên dạy môn Toán cấp THCS.

– 06 chỉ tiêu giáo viên dạy môn Ngữ văn cấp THCS.

– 04 chỉ tiêu giáo viên dạy môn Vật lý cấp THCS.

– 04 chỉ tiêu giáo viên dạy môn Tiếng Anh cấp THCS.

 III. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian:

Phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 03/6/2020 đến 17 giờ ngày 03/7/2020 (trong giờ làm việc hành chính).

2. Địa điểm: Phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Hạ Hoà.

3. Số điện thoại của bộ phận được phân công tiếp nhận hồ sơ: 02103676375.

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 19/11/2018 của Chính Phủ; Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

2. Nội dung:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Thực hành giảng dạy 01 giờ học trên lớp để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Thời gian, địa điểm xét tuyển

a) Thời gian:

– Thực hiện xét tuyển Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm: Xong trước ngày 06/7/2020.

– Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển được tham dự vòng 2 và lịch thực hành giảng dạy: Trước ngày 08/7/2020.

– Tổ chức bốc thăm bài dạy: Ngày 11/7/2020.

– Tổ chức thực hành giảng dạy (theo lịch chung toàn tỉnh): ngày 15/7/2020.

b. Địa điểm tổ chức thực hành giảng dạy:

Căn cứ vào điều kiện thực tế, Hội đồng tuyển dụng sẽ quyết định địa điểm chính thức và thông báo cho thí sinh sau khi thu hồ sơ.

Mọi thông tin chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Hạ Hoà (Website: http://hahoa.phutho.gov.vn).

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

Nguồn tin: hahoa.phutho.gov.vn