UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

10/08/2020

UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 10/08/2020 đến hết ngày 09/09/2020

*****Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau: 

UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: hahoa.phutho.gov.vn