UBND huyện Hà Trung, Thanh Hóa tuyển dụng giáo viên năm 2022

23/12/2022

Căn cứ Công văn số 17334/UBND-THKH ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Trung.
UBND huyện Hà Trung thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học công lập năm 2022; cụ thể như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 69 chỉ tiêu, trong đó:
– Tuyển dụng 45 giáo viên mầm non (chức danh nghề nghiệp: Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26).
– Tuyển dụng 24 giáo viên tiểu học (chức danh nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29), cụ thể:
+ Giáo viên dạy Văn hóa: 14;
+ Giáo viên dạy Âm nhạc: 3;
+ Giáo viên dạy Mỹ thuật: 3;
+ Giáo viên dạy Tin học: 4.
Để bố trí giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học xa trung tâm huyện, hiện còn thiếu giáo viên.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2.1. Đối với giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
2.2. Đối với giáo viên tiểu học:
Vị trí giáo viên tiểu học hạng III- Mã số V.07.03.29: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo Thông tư số 02/2021/TTBGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo của từng vị trí như sau:
+ Giáo viên văn hóa tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.
+ Giáo viên Âm nhạc: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Âm nhạc hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Âm nhạc và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Giáo viên Mỹ thuật: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Mỹ thuật hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Mỹ thuật và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Giáo viên Tin học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học hoặc có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc theo Công văn số 336/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;
+ Có phiếu đăng ký dự tuyển;
+ Có lý lịch rõ ràng;
+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

+ Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Hình thức tuyển dụng
Thực hiện Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

4. Phương thức xét tuyển
Xét tuyển thực hiện theo 2 vòng như sau:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2: Phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành.
– Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung xét tuyển môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
5. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
7. Phương thức nộp phiếu đăng ký dự tuyển
– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu chính, kèm theo lệ phí 500.000 đồng (theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).
– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 17/12/2022 đến hết ngày 16/01/2023, trong giờ hành chính của ngày làm việc.
– Địa điểm thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Hà Trung (lĩnh vực Nội vụ). Địa chỉ: đường Hòa Bình, tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại 02373.620.396
Người đăng ký dự tuyển viên chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.
Trong quá trình tuyển dụng, các thí sinh cập nhật thông tin để thực hiện theo địa chỉ Cổng thông tin điện tử huyện Hà Trung: hatrung.thanhhoa.gov.vn
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện niêm yết công khai tại Trụ sở UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện thông báo công khai trên sóng phát thanh, đăng tải đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của huyện; Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học niêm yết, thông báo công khai tại đơn vị mình và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương để Nhân dân được biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: hatrung.thanhhoa.gov.vn