UBND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

17/12/2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh; Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 2136/SNV-CCVC ngày 02/11/2021 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 11647/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND huyện phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức xã;

Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Thông qua tuyển dụng lựa chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức để bổ sung đội ngũ công chức cho UBND các xã còn thiếu theo chỉ tiêu biên chế được giao,đáp ứng yêu cầu tham mưu thực hiện nhiệm vụ; góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

2. Yêu cầu:

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức theo từng chức danh đã được Sở Nội vụ thống nhất tại Văn bản số 2136/SNV-CCVC ngày 02/11/2021 và Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức xã của UBND huyện.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật hiện hành và đảm bảo tính cạnh tranh.

II. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng: Gồm 16 chỉ tiêu, cơ cấu gồm:

Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 06 chỉ tiêu, gồm:

Phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: 03 chỉ tiêu tại các xã: Hương Trạch, Phúc Trạch và Hương Liên

Phụ trách các lĩnh vực đất đai, tài nguyên – môi trường, xây dựng, giao thông: 03 chỉ tiêu tại các xã: Phú Gia, Hương Bình và Hà Linh

Tài chính – Kế toán: 05 chỉ tiêu tại các xã: Hương Liên, Phú Gia, Hương Lâm, Hà Linh và Hương

Tư pháp – Hộ tịch: 03 chỉ tiêu tại các xã: Phúc Đồng, Hà Linh và Hương Trà

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự: 02 chỉ tiêu tại các xã: Hương Liên và Hà Linh.

2. Hình thức tuyển dụng.

Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển: Quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN; HỒ SƠ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Tiêu chuẩn chung:

Quy định tại Điều 3, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Điều 4, Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn, cụ thể:

Đối với các chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, Tài chính- Kế toán, Tư pháp – Hộ tịch:

Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Có năng lực tổ chức vận động Nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được

Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

Đối với công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã: Ngoài những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, mục II còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước.

2. Tiêu chuẩn cụ thể: Theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ và quy định tại văn bản số 3089/BNV-CQĐP ngày 25/6/2021 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã,cụ thể như sau:

– Có quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam.

– Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Áp dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 4, Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể:

Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới): Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Nông nghiệp; Khuyến nông; Chăn nuôi; Nông học; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Lâm học; Lâm sinh; Quản lý tài nguyên rừng; Nuôi trồng Thủy sản; Bệnh học Thủy sản; Quản lý Thủy sản; Khai thác Thủy sản; Thú y; Thủy lợi.

Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (phụ trách các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông): tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Kiến trúc; Môi trường; Kỹ thuật công trình thủy lợi; Công nghệ kỹ thuật giao thông.

Tài chính – Kế toán: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Tài chính; Kế toán; Kiểm toán.

Tư pháp – Hộ tịch: tốt nghiệp trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (thực hiện theo Văn bản số 2363/BNV-CQĐP ngày 24/5/2021 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch).

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã: tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành đào tạo Quân sự cơ sở (theo Văn bản số 4579/BNV-CQĐP ngày 17/9/2021 của Bộ Nội vụ về xác định xã miền núi).

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng thực hiện theo khoản 2, Điều 1, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, cụ thể:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh,người hưởng chính sách như thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng

Trường hợp người dự tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng

5. Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí đăng ký dự tuyển:

– Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/20219 của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Trung tâm hành chính công huyện Hương Khê, địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Trung Thiên, Tổ dân Phố 5, Thị trấn Hương Khê hoặc Phòng Nội vụ huyện Hương Khê (Số 1, đường Mai Phì, Tổ dân phố 5, Thị Trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Lệ phí dự tuyển: Theo quy định tại Thông tư 92/2021/TTLT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

IV. TRÌNH TỰ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Trình tự tuyển dụng: Theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ và Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh.

Phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng công chức cấp xã; Thông báo chỉ tiêu, cơ cấu và điều kiện đăng ký dự tuyển.

Ban hành Kế hoạch tuyển dụng.

Thông báo tuyển dụng.

Thành lập Hội đồng tuyển dụng; tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển. đ) Tổ chức tuyển dụng

Thông báo kết quả trúng tuyển và ra quyết định tuyển dụng.

2. Thời gian tuyển dụng: Dự kiến hoàn thành trong quý I/2022

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức tuyển dụng được chi từ nguồn lệ phí dự tuyển của thí sinh đăng ký dự tuyển và nguồn ngân sách huyện. Nội dung chi, định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.

Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính- kế hoạch lập dự toán Quyết định, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện quy trình tuyển dụngtheo quy định.

2. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông: Phối hợp với Phòng Nội vụ kịp thời đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện; thông báo trên hệ thống truyền thanh, truyền hình để các tổ chức, cá nhân, thí sinh biết tham dự kỳ tuyển dụng.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng tuyển dụng và các đơn vị có liên quan, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện việc tuyển dụng công chức xã theo đúng Kế hoạch.

4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: Chịu trách nhiệm hướng dẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thực hiện tuyển dụng, nhất là ngày tổ chức phóng vấn các thí sinh thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế đảm bảo an oàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch.

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Phối hợp với Phòng Nội vụ ban hành các văn bản liên quan đến công tác tuyển dụng; tổ chức niêm yết, đăng tải các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng và niêm yết tại Trung tâm Hành chính công huyện theo quy định.

Bố trí Hội trường và các điều kiện phục vụ kỳ tuyển dụng đảm bảo thuận hợi, hiệu quả.

6. UBND các xã, thị trấn:

Thông báo công khai các nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức cấp xã trên hệ thống truyền thanh của địa phương và trang thông tin điện tử xã, thị trấn; niêm yết công khai thông báo tuyển dụng tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để những cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết.