UBND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

15/02/2022

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 2136/SNV-CCVC ngày 02/11/2021 của Sở Nội vụ Hà Tĩnh về tuyển dụng công chức cấp xã

Căn cứ  Quyết định số 11647/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND huyện về phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện về việc tuyển dụng công chức cấp xã, Ủy ban nhân dân huyện thông báo tuyển dụng công chức cấp xã như sau:

I. SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG

1) Số lượng: Tổng số chỉ tiêu cần tuyển 16 chỉ tiêu

2) Chức danh công chức cần tuyển:

Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 06 chỉ tiêu, gồm:

– Phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: 03 chỉ tiêu tại các xã: Hương Trạch, Phúc Trạch và Hương Liên

– Phụ trách các lĩnh vực đất đai, tài nguyên – môi trường, xây dựng, giao thông: 03 chỉ tiêu tại các xã: Phú Gia, Hương Bình và Hà Linh

Tài chính – Kế toán: 05 chỉ tiêu tại các xã: Hương Liên, Phú Gia, Hương Lâm, Hà Linh và Hương Giang.

Tư pháp – Hộ tịch: 03 chỉ tiêu tại các xã: Phúc Đồng, Hà Linh và Hương Trà

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự: 02 chỉ tiêu tại các xã: Hương Liên và Hà Linh.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1) Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định), có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2) Tiêu chuẩn công chức cấp xã

2.1. Tiêu chuẩn chung:

Đối với các chức danh Địa chính-NN-XD-MT; Tư pháp – Hộ tịch; Tài chính- kế toán:

Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự:

Ngoài những tiêu chuẩn quy định tại khoản điểm a, mục 2.1, khoản 2, phần II thông báo này, còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể:

Theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và quy định tại Văn bản số 3089/BNV-CQĐP ngày 25/6/2021 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Áp dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 4, Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể:

– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới): Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Nông nghiệp; Khuyến nông; Chăn nuôi; Nông học; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Lâm học; Lâm sinh; Quản lý tài nguyên rừng; Nuôi trồng Thủy sản; Bệnh học Thủy sản; Quản lý Thủy sản; Khai thác Thủy sản; Thú y; Thủy lợi.

– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (phụ trách các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông): tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Kiến trúc; Môi trường; Kỹ thuật công trình thủy lợi; Công nghệ kỹ thuật giao thông.

– Tài chính – Kế toán: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo Tài chính; Kế toán; Kiểm toán.

– Tư pháp – Hộ tịch: tốt nghiệp trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (thực hiện theo Văn bản số 2363/BNV-CQĐP ngày 24/5/2021 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch).

– Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã: tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành đào tạo Quân sự cơ sở.

3) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG.

Hình thức tuyển dụng:

– Đối với các chức danh Địa chính-NN-XD-MT, Tư pháp – Hộ tịch, Tài chính- Kế toán thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển.

– Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự, thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2) Hồ sơ sau khi trúng tuyển: Hồ sơ của người trúng tuyển công chức xã, gồm có:

a) Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú;

b) Bản sao giấy khai sinh;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định;

đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Hội đồng tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo cho người dự tuyển, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo

3) Thời gian, địa điểm tuyển dụng: Hội đồng tuyển dụng thông báo bằng văn bản đến người dự tuyển theo quy định

THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU DỰ TUYỂN

1) Thời hạn nộp phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 21/02/2022 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần). Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

2) Địa điểm:

– Trung tâm Hành chính công huyện: Số 15, đường Nguyễn Trung Thiên,Tổ dân phố 5, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh;

Phòng Nội vụ huyện, địa chỉ: Số 01 đường Mai Phì, tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

3) Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư 92/2021/TTLT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Phòng Nội vụ là đơn vị thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc của công dân, tổ chức.

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Hương Khê địa chỉ “Huongkhe.hatinh.gov.vn” và niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công huyện, UBND các xã, thị trấn. Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 0983.744.725 để được giải đáp.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cá nhân đủ điều kiện tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: huongkhe.hatinh.gov.vn