UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021

15/12/2021

Thực hiện Kế hoạch số 1978/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện Kỳ Anh về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2021; Quyết định số 6658/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp; Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh thông báo một số nội dung sau:

I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU CẦN TUYỂN:

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 07 (bảy), cụ thể các đơn vị:

– Trung tâm Văn hóa – Truyền thông: 02 chỉ tiêu viên chức hạng III, trong đó:

+ Vị trí việc làm Thư viện: 01 chỉ tiêu;

+ Vị trí việc làm Văn hóa, văn nghệ: 01 chỉ tiêu.

– Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện: 03 chỉ tiêu viên chức hạng III, trong đó:

+ Vị trí Thú y: 01 chỉ tiêu;

+ Vị trí việc làm Ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ: 01 chỉ tiêu;

+ Vị trí việc làm Bảo vệ thực vật: 01 chỉ tiêu.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng: 02 chỉ tiêu viên chức hạng III, Vị trí việc làm Nghiệp vụ – Kỹ thuật.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2.  Tiêu chuẩn chức danh dự tuyển:

2.1 Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

a) Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện:

– Vị trí việc làm Thú y hạng III, mã số: V.03.04.11.

Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Thú y; Chăn nuôi; Chăn nuôi thú

Có chứng chỉ chấn đoán viên bệnh động vật hạng III (đối với viên chức mới được tuyển dụng vào vị trí viên chức Thú y hạng III thì phải có chứng chỉ chẩn đoán viên động vật hạng III trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

– Vị trí việc làm Ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ hạng III, mã số: 03.09.26;

Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Phát triển nông thôn; Nông nghiệp; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên (đối với viên chức mới được tuyển dụng vào vị trí chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên hạng III thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên hạng III trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

– Vị trí việc làm Bảo vệ thực vật (hạng III), mã số: V.03.01.02;

Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Bảo vệ thực vật; Nông nghiệp; Khoa học cây trồng.

Có chứng chỉ bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III (đối với viên chức mới được tuyển dụng vào vị trí viên chức Bảo vệ thực vật hạng III thì phải có chứng chỉ chỉ bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

b) Trung tâm Văn hóa – Truyền thông:

– Vị trí việc làm Văn hóa, văn nghệ hạng III, mã số: V.10.06.20.

Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Nghệ thuật trình diễn; Văn hóa học; Quản lý văn hóa và một số chuyên ngành phù hợp.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Phương pháp viên hạng III (đối với viên chức mới được tuyển dụng vào vị trí viên chức Văn hóa, văn nghệ hạng III thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Phương pháp viên hạng III trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

– Vị trí việc làm Thư viện hạng III, mã số: 10.02.06.

Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

c) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện:

Vị trí việc làm Nghiệp vụ – Kỹ thuật hạng III, Mã số: V.05.02.07.

– Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Kỹ thuật xây dựng công trình Thủy lợi.

Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư hạng III (đối với viên chức mới được tuyển dụng vào vị trí viên chức kỹ sư hạng III thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh kỹ sư hạng III trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

2.2 Tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học:

Trình độ Ngoại ngữ đối với các chức danh nghề nghiệp hạng III:

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc d ng cho Việt Nam;

Trường hợp chưa có chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được chấp nhận các chứng chỉ/chứng nhận theo quy định cũ để áp dụng quy đổi tại văn bản số 1104/SGDĐT-TCCB ngày 26/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ.

Trình độ Tin học đối với chức danh nghề nghiệp hạng III:

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Chứng chỉ Tin học ứng dụng A,B,C theo Quyết định số 21/2000/QĐ- BGDĐT ngày 03/7/2000 đã được cấp trước ngày 10/8/2016 (ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có hiệu lực);

+ Các Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 và MOS.

3.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

Những người đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; mắc các tệ nạn xã hội; vi phạm Pháp luật của nhà nước.

4.  Đối tượng tham gia tuyển dụng:

Những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại mục 1, 2, 3 phần II thông báo này.

5.  Ưu tiên trong tuyển dụng:

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh h ng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh h ng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Mục 1 thông báo này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

6.  Hồ sơ dự tuyển và hồ sơ tuyển dụng:

Hồ sơ dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Hồ sơ tuyển dụng:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND huyện thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của UBND huyện và không tiếp nhận

Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

7.  Lệ phí dự tuyển:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BNV-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

8.  Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

8.1 Thời gian:

Người dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định) hoặc gửi qua đường bưu điện; Bắt đầu từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 19/01/2022 (trong giờ hành chính);

8.2 Địa điểm:

Trung tâm Hành chính công huyện Kỳ Anh, địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh, địa chỉ: kyanh.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Phòng Nội vụ là đơn vị thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc của công dân, tổ chức.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cá nhân đủ điều kiện tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh (qua phòng Nội vụ số điện thoại: 02393.721.163) để được hướng dẫn.

Nguồn tin: kyanh.hatinh.gov.vn